• Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Aktivity

Letná akadémia 2014: Semienka zasadené!

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

 

12.09.2014, prevzaté od Democracy International 

V dňoch od 8. do 12. septembra sa aktivisti za demokraciu z celej Európy stretli v nemeckom meste Wittenberg, ktoré leží v blízkosti Berlína, kde sa dozvedeli ako realizovať a rozvíjať organizáciu zameranú na rozvoj demokracie. Letnú akadémiu zorganizovala globálna koalícia pre demokraciu Democracy International.
Wittenberg je mesto, kde žil Martin Luther pred 500 rokmi. Vo Wittenbergu začala reformácia v dobe, keď Luther spochybnil tvrdenie, že oslobodenie od Božieho trestu za hriech sa môže vykúpiť peniazmi.
V tejto historickej súvislosti bol Wittenberg dobre zvoleným miestom na stretnutie ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký zámer, a to zmeniť politický systém svojich krajín prostredníctvom lepších foriem občianskej účasti. Cieľom medzinárodnej letnej akadémie bolo naučiť aktívnych občanov z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Škótska a Holandska, ako začať prevádzkovať organizáciu pre posilnenie demokracie na profesionálnej a udržateľnej úrovni.
Posledná úprava Sobota, 29 August 2015 08:45 Čítať celý článok...
 

Stretnutie s jeho excelenciou, panom Alexandrom Wittwerom, švajčiarskym veľvyslancom na Slovensku

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 3 hlasov

TLAČOVÁ SPRÁVA Z PODUJATIA NA ŠVAJČIARSKOM VEĽVYSLANECTVE V BRATISLAVE DŇA 26. JÚNA 2014

Please scroll down for english version.

Miesto konania: Švajčiarske veľvyslanectvo, Michalská 12, 811 01 Bratislava

Dátum konania: 26. júna 2014 (štvrtok) od 10:00 do 11:30

Prítomní:

 • Jeho Excelencia Alexander Wittwer, švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku
 • Florentin Weibel, stážista na švajčiarskom veľvyslanectve
 • Jozef Vaško, člen Rady OZ Priama demokracia
 • Paul Pirovits, člen Rady OZ Priama demokracia
 • Beata Novomeská, členka Rady OZ Priama demokracia
 • Stanislav Harvan, člen Kontrolnej a rozhodcovskej komisie OZ Priama demokracia
 • Vladimír Skokňa, člen OZ Priama demokracia  
Posledná úprava Utorok, 08 December 2015 22:25 Čítať celý článok...
 

Milión podpisov proti TTIP

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 4.57 z 7 hlasov

Tlačová správa, Stop TTIP

Štvrtok, 4.12. 2014

Samostatne organizovaná Európska občianska iniciatíva za nepodpísanie obchodných dohôd s USA a Kanadou dosahuje milión podpisov v rekordne krátkom čase

Upozornenie pre médiá: Jean-Claude Juncker obdrží špeciálny darček ku svojim 60-tym narodeninám - foto udalosť, Brusel
 
Viac ako milión ľudí naprieč Európou sa podpísalo pod samostatne organizovanú Európsku občiansku iniciatívu za posledné dva mesiace, ktorá namieta voči obchodným dohodám medzi Európskou úniou a Severnou Amerikou. Kampaň, ktorú robí koalícia STOP TTIP, podporuje viacej ako 320 občianskych organizácií, odborových organizácií a spotrebiteľských kontrolórov z 24-roch členských krajín Európskej únie.  
 
Tí, ktorí sa zúčastňujú kampane hovoria, že kontroverzné obchodné dohody, známe ako TTIP a CETA, by dali bezprecedentnú právomoc medzinárodným korporáciám a tým by hrozilo, že by bola zvrhnutá demokracia, právny štát a takisto ochrana životného prostredia a spotrebiteľov. Zmluvy by dovolili, aby korporácie súdili vlády pred súkromnými arbitrážnymi komisiami, ak by ich zákony alebo politiky poškodzovali zisky obchodných spoločností.   
 
John Hilary, člen občianskeho výboru iniciatívy STOP TTIP poznamenal: „Iniciatíva STOP TTIP vyzbierala viac ako milión podpisov v rekordne krátkom čase. Toto je obzvlášť zahanbujúce pre Európsku komisiu, keďže sa opakovane pokúsila znemožniť zaangažovanosť občanov na spôsobe akým sa obchodné zmluvy vyjednávajú a na tom, aký by mal byť výsledok vyjednávania. Jean-Claude Juncker by mal venovať pozornosť narastajúcemu odporu a ihneď zastaviť vyjednávanie o oboch obchodných zmluvách.“
Posledná úprava Streda, 14 Január 2015 21:05 Čítať celý článok...
 

Medzinárodná konferencia Danube Democracy RALLY

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 3.50 z 2 hlasov

2014_04_06_group_photo_bratislava.jpgBratislava 4. apríla (TASR) - Združenie Democracy International - globálna koalícia pre demokraciu (Kolín) a Občianske združenie Priama demokracia (Bratislava) pripravili v Bratislave putovnú medzinárodnú konferenciu Danube Democracy RALLY 2014. V kinosále NR SR odborníci a ďalší zainteresovaní rozoberali skúsenosti s Európskou občianskou iniciatívou (EOI), referendom a priamou demokraciou vo Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách a perspektívach Superreferenda na Slovensku.

Viac fotiek...

Posledná úprava Pondelok, 14 Júl 2014 11:50 Čítať celý článok...
 

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ PRIAMA DEMOKRACIA ZO DŇA 22. JÚNA 2014

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 3 hlasov

Na deň 14. júna 2014 zvolala Rada Zhromaždenie voliteľov, ktoré je najvyšším orgánom občianskeho združenia a zároveň po roku prebehli nové voľby do Rady a bola po prvýkrát zvolená aj Kontrolná a rozhodcovská komisia. Zhromaždenie voliteľov hlasovalo za zmenu počtu členov Rady z 9 na 5, keďže občianske združenie nemá až toľko členov. Do Rady boli zvolení nasledovní členovia: Jozef Bielik, Jozef Vaško, Paul Pirovits, Beata Novomeská a Marián Zahradník. Do Kontrolnej a rozhodcovskej komisie boli zvolení členovia: Peter Horák, Vladimír Ješko a Stanislav Harvan.

Prílohy:

Logo OZPD navrh.jpg

Posledná úprava Pondelok, 14 Júl 2014 11:47 Čítať celý článok...
 

O nás

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 4.80 z 5 hlasov

Kto sme?

Združenie OZ PD je spoločnosť ľudí, ktorí majú radi Slovensko (a veci s tým súvisiace ;-) a práve preto sa snažíme robiť niečo tak, aby sa tu dalo lepšie žiť (apoň v budúcnosti, ak nie dnes...). 

Čo robíme?

Podporujeme myšlienku priamej demokracie, t.j. aby občania mali nástroje na to, aby mohli o veciach verejných rozhodovať priamo. Najdôležitejším takýmto nástrojom je referendum - ale iba ak je jednoduché ho občanmi použiť na všetkých úrovniach spravovania spoločnosti.


Čo teda je konkrétne našim cieľom?

Hoci naša ústava a zákony referendum umožňujú, určujú mu také podmienky a prekážky, že je takmer nemožné ho uskutočniť. A to najmä na celoštátnej úrovni ale aj na miestnej úrovni. Naším prvoradým a najbližším cieľom je teda práca na tom, aby sa tieto prekážky postupne odstraňovali. A to najmä osvetou a vzdelávaním, ale aj inak. Keďže kvalifikovane a zodpovedne sa môže rozhodovať len dobre informovaný občan je zároveň naším cieľom aj vzdelávanie a príprava občanov na ich priamu účasť pri správe spoločnosti. 

Posledná úprava Nedeľa, 19 Január 2014 21:31
 

Stanovy

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 4 hlasov

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

„PRIAMA DEMOKRACIA“

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Názov občianskeho združenia je „Priama demokracia“ (ďalej len „Združenie“)

1.2. Združenie sídli na adrese Vígľašská 6, 85107 Bratislava.

1.3. Združenie môže zriaďovať samosprávne organizačné jednotky.


II. POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA

2.1. Poslaním Združenia je

a) spoznávanie, propagácia a podpora používania nástrojov priamej demokracie,

b) podpora vzdelávania, najmä v oblasti demokracie.


III. ČLENSTVO

3.1. Členom Združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami Združenia.

3.2. Členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača podaním správne vyplnenej prihlášky a schválením Radou združenia, prípadne osobou poverenou na tento úkon Zhromaždením voliteľov.

3.3. Členstvo v Združení zaniká:

a) doručením písomného alebo elektronického vyhlásenia člena o vystúpení zo Združenia,

b) vylúčením,

c) úmrtím člena Združenia.

3.4. Rada má právo rozhodnúť o pozastavení členstva v Združení z dôvodu nezaplatenia členského príspevku alebo v prípade podozrenia člena zo spáchania trestného činu, a to až do právoplatného súdneho rozhodnutia.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

4.1. Člen Združenia má právo:

a) podieľať sa na činnosti Združenia,

b) predkladať orgánom Združenia návrhy a petície,

c) byť plne informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Združenia,

d) nahliadať do všetkých dokumentov Združenia a požadovať vysvetlenia,

e) člen Združenia - fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a nemá pozastavené členstvo, má právo byť voliteľom a členom voleného orgánu Združenia.

4.2. Člen Združenia má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy a uznesenia,

b) podieľať sa na plnení cieľov Združenia,

c) chrániť a zveľaďovať majetok Združenia,

d) úplne a pravdivo vyplniť prihlášku, najmä informovať o svojom členstve v politických stranách a hnutiach,

e) zdržať sa aktivít, ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať práva občanov uvedené v listine základných ľudských práv a slobôd, podporovať násilie, roznecovať nenávisť alebo neznášanlivosť,

f) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno Združenia,

g) dodržiavať v styku s ostatnými členmi zásady vzájomnej úcty, slušnosti a neprípustnosti osobných útokov, vyhrážok a obťažovania,

h) bez zbytočného odkladu oznámiť Združeniu:

1) zmenu údajov obsiahnutých v prihláške,

2) vykonávanie činnosti nezlučiteľnej s členstvom v Združení alebo hroziacej konfliktom záujmov a požiadať o pozastavenie svojho členstva.


V. ORGÁNY ZDRUŽENIA

5.1. Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie voliteľov (skrátene Zhromaždenie).

5.2. Kontrolným a rozhodcovským orgánom Združenia je Kontrolná a rozhodcovská komisia

5.3. Výkonným orgánom Združenia je Rada združenia (skrátene Rada).

5.4. Štatutárnym orgánom Združenia sú Predseda združenia a Podpredseda združenia.


VI. ZHROMAŽDENIE VOLITEĽOV

6.1. Zhromaždenie voliteľov je najvyšším orgánom Združenia.

6.2. Do pôsobnosti Zhromaždenia voliteľov patrí najmä:

a) voľba a odvolanie členov Rady a Kontrolnej a rozhodcovskej komisie,

b) schvaľovanie zmien stanov Združenia,

c) schvaľovanie plánu činnosti a správy o činnosti za kalendárny rok,

d) schvaľovanie výšky členského príspevku, správy o hospodárení a rozpočtu Združenia,

e) schvaľovanie pôžičiek, úverov a investícií Združenia,

f) schvaľovanie zmlúv a záväzkov s platnosťou presahujúcou kalendárny rok, alebo celkovou výškou plnenia presahujúcou Zhromaždením stanovený finančný limit,

g) udelenie súhlasu na každé nakladanie s nehnuteľným majetkom Združenia,

h) konečné rozhodnutie o námietkach a odvolaniach voči rozhodnutiu iných orgánov Združenia

i) rozhodovanie o rozdelení Združenia, dobrovoľnom rozpustení Združenia, zlúčení s iným združením, o likvidátorovi, o postupe likvidácie a o majetkovom vyporiadaní.

6.3. Každý voliteľ má pri hlasovaní jeden hlas.

6.4. Zhromaždenie voliteľov má formu

a) Zasadnutie voliteľov (skrátene Zasadnutie),

b) Referendum voliteľov (skrátene Referendum).

VI. a. ZASADNUTIE VOLITEĽOV

6.a.1. Zasadnutie voliteľov zvoláva Rada podľa potreby. Rada je povinná zvolať Zasadnutie do 30 dní, ak ju o to petíciou požiada najmenej 10% členov združenia.

6.a.2. Termín, miesto, program a prípadné návrhy uznesení Zasadnutia musia byť oznámené všetkým členom Združenia najmenej 21 dní vopred.

6.a.3. Zasadnutie je uznášania schopné, ak boli všetci volitelia včas a riadne informovaní o jeho zvolaní.

6.a.4. Ak o to požiada aspoň jedna tretina hlasujúcich, je hlasovanie tajné.

6.a.5. Zasadnutie rozhoduje o návrhoch formou uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov voliteľov, ktorí sa zúčastnili daného hlasovania.

6.a.6. Volebné právo do orgánov Združenia je možné uplatniť aj písomnou formou.

6.a.7. Ak sa hlasovania o uznesení zúčastnili menej ako dve tretiny voliteľov, potom uznesenie o

a) návrhu, ktorého znenie sa líši od textu uvedeného v pozvánke,

b) zmene stanov,

c) rozpustení Združenia,

d) rozdelení Združenia,

e) zlúčení s iným združením

nadobúda platnosť až vtedy, ak v lehote 30 dní od zverejnenia uznesenia nie je podaný návrh na rozhodnutie o danej veci formou Referenda. Takýto návrh je oprávnená predložiť Kontrolná a rozhodcovská komisia alebo najmenej desať percent členov Združenia petíciou.

VI. b. REFERENDUM VOLITEĽOV

6.b.1. Referendum voliteľov sa uskutočňuje elektronickým, písomným alebo kombinovaným hlasovaním. Referendum je možné vyhlásiť o akejkoľvek veci. Referendum vyhlasuje bez zbytočného odkladu Rada na základe písomného návrhu uznesenia Referenda, ktorý môže predložiť Predseda združenia, Rada, Kontrolná a rozhodcovská komisia alebo najmenej desať percent členov Združenia petíciou.

6.b.2. Návrh uznesenia Referenda musí spĺňať podmienky súladu so stanovami, uskutočniteľnosti, jednoty formy a jednoty obsahu, inak ho Rada vráti predkladateľovi na prepracovanie.

6.b.3. Organizáciu Referenda zabezpečuje Rada, ktorá informuje všetkých členov Združenia

a) o texte návrhu,

b) o spôsobe vedenia diskusie k návrhu,

c) o lehotách na diskusiu a hlasovanie.

6.b.4. Lehota na diskusiu nesmie byť kratšia ako lehota na hlasovanie.

6.b.5. Hlasovanie začína až po uplynutí lehoty na diskusiu a trvá minimálne 24 hodín.

6.b.6. Ak o to predkladateľ pri podaní návrhu na Referendum požiada, musí sa Referendum ukončiť do 14 dní od vyhlásenia, inak v najbližšom rezervovanom  Referendovom termíne, ktorý nie je skôr, ako o 30 dní. Na ukončenie Referenda menej ako 14 dní od vyhlásenia je potrebný súhlas Rady a Kontrolnej a rozhodcovskej komisie.

6.b.7. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov voliteľov, ktorí sa zúčastnili daného hlasovania.

6.b.8. Ak sú v tej istej veci súčasne podané viaceré rozličné návrhy uznesenia, hlasuje sa o nich samostatne s tým, že hlasujúci naviac preferenčným hlasom vyjadrí, ktorý z návrhov uprednostňuje. V prípade schválenia viacerých návrhov vstúpi do platnosti ten z nich, ktorý získal najviac preferenčných hlasov.


VII. RADA ZDRUŽENIA

7.1. Rada zabezpečuje činnosť združenia a rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s jeho prevádzkou. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, má Rada 9 členov, ktorí si spomedzi seba volia Predsedu združenia a Podpredsedu združenia.

7.2. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, Rada najmä:

a) Reprezentuje ciele Združenia navonok.

b) Spolupracuje pri napĺňaní cieľov Združenia s inými subjektami.

c) Spracováva návrhy na činnosť Združenia a podáva podnety a stanoviská k realizovaným aktivitám Združenia.

d) Predkladá Zhromaždeniu voliteľov správu o činnosti, plán činnosti na nasledujúce obdobie, výsledky hospodárenia a návrh rozpočtu na kalendárny rok.

e) Predkladá stanoviská k návrhom uznesení Referenda.

f) Zriaďuje pracovné skupiny, organizačné jednotky, poveruje členov Združenia na výkon úloh a dočasné zastupovanie Združenia vo vybraných veciach a aktivitách.

7.3. Zasadnutia Rady sa konajú najmenej raz za tri mesiace. Rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia fyzicky, telemostom alebo per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Rada rozhoduje o veciach formou uznesení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady. Zasadnutia Rady sú pre členov verejné a vyhotovuje sa z nich zápisnica.

7.4. Rada má povinnosť hospodárne nakladať s majetkom Združenia, transparentne informovať členov Združenia o svojich rozhodnutiach, hlasovaniach, rokovaniach, podkladoch pre rozhodnutia tak, aby členovia Združenia mohli preskúmať a kontrolovať aktivity a rozhodnutia členov Rady v Združení, ako aj Rady samotnej.

VIII. KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

8.1. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, má Kontrolná a rozhodcovská komisia troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu komisie. Členstvo v nej je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne Združenia.

8.2. Dozerá na dodržiavanie stanov, rozhodnutí orgánov Združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhuje opatrenia a odporúčania na zabezpečenie súladu s nimi.

8.3. Dozerá na hospodárenie Združenia.

8.4. Predkladá Zhromaždeniu voliteľov hodnotenie správy o činnosti Združenia, výsledkov hospodárenia a návrhu rozpočtu na kalendárny rok.

8.5. Predkladá stanoviská k návrhom uznesení Referenda.

8.6. Je oprávnená

a) pozastaviť výkon uznesenia Rady maximálne do najbližšieho Zhromaždenia voliteľov,

b) zvolať Zhromaždenie voliteľov.

8.7. V rámci Združenia rozhoduje ako prvostupňový orgán o výklade stanov,  sporoch, sťažnostiach na porušenie práv členov a návrhoch na vylúčenie.

8.8. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia fyzicky, telemostom alebo per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Komisia rozhoduje o veciach formou uznesení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Komisie.

IX. OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ V MENE ZDRUŽENIA

9.1. Štatutárnym orgánom Združenia sú Predseda združenia a Podpredseda združenia, ktorí konajú v mene Združenia samostatne.

9.2. Predseda a Podpredseda združenia konajú v súlade s cieľmi a poslaním Združenia a reprezentujú ho navonok.

X. SPÔSOB USTANOVENIA ORGÁNOV

10.1. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, konajú sa voľby volených orgánov Združenia raz za kalendárny rok a zvoláva ich Rada uznesením. Pre ich vykonanie sa obdobne použijú ustanovenia o Zhromaždení voliteľov.

10.2. Termín pre registráciu kandidátov nesmie byť kratší ako 7 dní.

10.3. Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia písomne alebo elektronicky svoju kandidatúru Rade.

10.4. Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

10.5. Za členov voleného orgánu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ostatní podľa poradia sú náhradníci.

10.6. Ak viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, rozhoduje žreb.

10.7. Ak počas funkčného obdobia odstúpi alebo iným spôsobom stratí funkciu člen voleného orgánu Združenia, jeho funkciu začne vykonávať nasledujúci najvyššie umiestený náhradník na príslušnú funkciu.

10.8. Člen voleného orgánu Združenia stráca funkciu:

a) zvolením člena namiesto neho,

b) vzdaním sa funkcie – dňom doručenia písomného oznámenia,

c) odvolaním z funkcie,

d) stratou členstva v Združení,

e) stratou spôsobilosti na právne úkony.

XI. HMOTNÉ ZABEZPEČENIE PLNENIA ÚLOH ZDRUŽENIA

11.1. Majetok Združenia môže byť použitý iba na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, dosahovanie cieľov Združenia a ak to napomáha napĺňaniu cieľov Združenia, môže Združenie podporovať aj aktivity iných organizácií a udeľovať štipendiá na podporu výskumnej činnosti.

XII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak člen združenia považuje úkon, rozhodnutie alebo uznesenie niektorého z jeho orgánov za odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od uskutočnenia sporného úkonu, rozhodnutia alebo uznesenia požiadať kontrolnú a rozhodcovskú komisiu o jeho preskúmanie a vyhlásenie za neplatné.

12.2. Ak stanovy alebo uznesenie Zhromaždenia neurčujú inak,

a) na usporiadanie vzťahov pri konaní orgánov Združenia voči členom alebo iným orgánom Združenia sa primerane použijú ustanovenia Zákona o správnom konaní,

b) oznamovacia povinnosť orgánu Združenia je splnená zverejnením na oficiálnej internetovej stránke Združenia.


Posledná úprava Utorok, 11 Február 2014 12:55
 

OZ PD s veľvyslancom Švajčiarska o priamej demokracii na Slovensku

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 8 hlasov

18. novembra 2013 sa stretli predstavitelia občianskeho združenia Priama demokracia s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku pánom Christianom Fotschom. Členovia ho informovali o aktivitách združenia, ktoré majú za cieľ presadenie väčšieho vplyvu občanov na vývoj verejných záležitostí, posilnenie inštitútu referenda a ozdravenie politického života v krajine.

 
Za týmto účelom zbierajú podpisy pod Petíciu za lepšie Slovensko, ktorá má za cieľ vyhlásenie referenda o uvedených otázkach. Vo svojej činnosti sa do veľkej miery inšpirujú práve švajčiarskym modelom demokracie. Ten umožňuje priame zapojenie občanov do politického procesu, vrátane zákonodarných iniciatív a rozhodovania o zákonoch. 
Posledná úprava Nedeľa, 09 Február 2014 14:36 Čítať celý článok...
 

Projekty a koordinátori OZ PD

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 4 hlasov

Po roku práce o.z. Priama Demokracia (o.z. PD) pod vedením zakladajúceho prípravného výboru sa uskutočnili dňa 12.4.2013 voľby členov rady, predsedu a podpredsedu s nasledovným výsledkom:

Predseda: Jozef Bielik

Podpredseda: Jozef Vaško

Členovia rady OZ PD: Milan Brachňák, Slávka Kočanová, Iveta Kamenická, Beata Novomeská, Marián Orávik, Paul Pirovits, Marián Záhradník

Zároveň sa uskutočnilo prvé verejné zasadnutie rady, ktorá sa okrem interných úloh, ako diskusia o aktualizácii stanov s reštruktualizáciou orgánov združenia súčasne zaoberala aj diskusiou o nasledovných oblastiach práce o.z. PD:

 • Informácia o počte pozbieraných Petície za lepšie Slovensko a úvahy o možných podporných aktivitách. Koordinátor Danka Čahojová, Marián Orávik, Iveta Kamenická http://www.peticiazalepsieslovensko.sk
 • Stretnutie členov o.z. PD so zástupcami Mehr demokratie! http://www.mehr-demokratie.de a Democracy international http://www.democracy-international.org 23-24.4.2013. Kordinátor Paul Pirovits.
 • Spolupráca s Democracy international http://www.democracy-international.org/events.html pri príprave medzinárodnej konferencie “Direct democracy along the Danube” v roku 2014. Kordinátor Paul Pirovits, Beata Novomeska.
 • Príprava konferencie o priamej demokracii 1.5.2013. Kordinátor Marian Záhradnik.
 • Informácia o aktivite hľadania občianskeho kandidáta na prezidenta v spolupráci s o.z. Kreativna brána. Kordinátor Jozef Vaško, Jarmila Blažekova.
 • Rada združenia poverila Jozefa Vaška reprezentáciou o.z. PD v panelovej diskusii na podujatí
 • LEADERSHIP FORUM – CENTRAL EUROPE Cultural Creatives – thinking without packaging / myšlení bez obalu v Prahe 23.4.2013 https://www.facebook.com/events/148077188689970/
 • Informácia o osvetovej aktivite Otvor oči Slovensko-verejné diskusie www.otvorocisk.sk Koordinátor Slávka Kočanová
 • Informácia o (samo-seba)vzdelávacej aktivite Dialógy v Komunitnom Centre Generácií (KGC), YMCA Bratislava. Koordinátor Jozef Vaško. http://dialogynaolympe.latvomy.info/
Posledná úprava Štvrtok, 14 November 2013 16:18
 

Zber petície počas volieb

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 4 hlasov

Aktivisti Petície za lepšie Slovensko sa rozhodli využiť príležitosť a zberali petíciu aj počas prvého kola volieb do VÚC 9.11.2013. Nazbierali spolu minimálne 700 podpisov pod každý z hárkov. Presný počet bude známy, až keď dorazia hárky z regiónov. 

Ďalšia dobrá príležitosť na hromadný zber podpisov bude už v sobotu 23.11.2013 počas druhého kola volieb do VÚC. Viac informácií je na stránke: www.peticiazalepsieslovensko.sk

Posledná úprava Nedeľa, 09 Február 2014 12:17
 

Lepšie Slovensko vďaka jednej petícii?

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 4.13 z 8 hlasov
 
Peticia

Takýto ambiciózny cieľ si dali aktívni občania, ktorí už zozbierali viac ako 23 tisíc podpisov pod Petíciu za lepšie Slovensko. Petícia je výnimočná svojimi požiadavkami, ako aj tým, že sa zbierajú podpisy súčasne  pod dva petičné hárky - jeden do parlamentu a jeden za referendum. Ak parlament týmto požiadavkám nevyhovie, bude možné vďaka druhému hárku vyvolať referendum, v ktorom budú môcť tieto požiadavky schváliť priamo občania. Petícia požaduje: 

 
 1. Zúžiť imunitu poslancov iba na výroky v parlamente, pretože organizátori sú presvedčení, že imunita poslancov v skutočnosti zrušená nebola, aj keď sa k tomu vláda zaviazala. Tvrdia, že ak by naozaj imunita bola zrušená, tak by už viacerí politici sedeli v nápravno-výchovnom zariadení a nie v parlamente.
 2. Prijať balík protikorupčných opatrení, ktoré by zúžili priestor pre rozkrádanie majetku v štátnej a verejnej správe.
 3. Sfunkčniť referendum, znížením počtu podpisov potrebných na jeho vyhlásenie, zrušením povinnej minimálnej účasti (kvóra). Ďalej požaduje, aby výsledky referenda mali silu ústavného zákona, ktorého zmena je možná iba referendom.
Aby táto petícia bola úspešná, potrebuje podporu od uvedomelých občanov. Aj vy jej môžete pomôcť svojím podpisom, alebo o nej povedať svojej rodine a známym. Ak chcete petícii naozaj pomôcť, zapojte sa tiež do zberu podpisov v rámci veľkej zberovej akcie v deň volieb do VÚC 9.11.2013 pred volebnými miestnosťami. Všetky informácie o petícii, ako aj kontakt pre dobrovoľníkov, sú dostupné na:
Posledná úprava Nedeľa, 09 Február 2014 12:23
 


Stránka 2 z 4
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?