Voľby do orgánov združenia a Zhromaždenie OZ Priama demokracia

Pondelok, 19 December 2016 23:23 Jozef Bielik
Tlačiť
Priemer 4.00 z 1 hlasov

1. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o zvolaní Zhromaždenia OZ PRIAMA DEMOKRACIA:

Rada OZ PRIAMA DEMOKRACIA zvoláva 
ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia

Termín zasadnutia: sobota 14.januára 2017 o 12:00
Miesto: Komunitné centrum, Ovručská 5, Bratislava
Oprávnení volitelia: Členovia OZ PRIAMA DEMOKRACIA.

Program:
- Zahájenie
- Voľba skrutátorov a predsedajúceho zhromaždenia
- Schválenie programu rokovania
- Správa o činnosti
- Správa o hospodárení
- Voľba členov Rady združenia
- Voľba Kontrolnej a rozhodcovskej komisie
- Plán činnosti
- Rozhodnutie o členskom príspevku
- Návrh rozpočtu
- Rôzne

2. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o voľbách do volených orgánov Združenia

Voľby do volených orgánov Združenia (RADA ZDRUŽENIA, KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA) sa uskutočnia na Zhromaždení OZ PRIAMA DEMOKRACIA dňa 14.01.2017.

Termín pre registráciu kandidátov: do 31.12.2016.Spôsob registrácie kandidátov: Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia písomne alebo elektronicky svoju kandidatúru Rade.

- elektronické oznámenia je možné zasielať emailom na adresu oz-pd-rada@googlegroups.com.
- písomné oznámenie je možné zasielať na poštovú adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka,

Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

Doplňujúca informácia:
Volebné právo do orgánov Združenia bude možné uplatniť osobne na ZHROMAŽDENÍ ZDRUŽENIA alebo písomnou formou v zalepenej obálke doručenej pred termínom konania Zhromaždenia na adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka.

Posledná úprava Utorok, 31 Október 2017 09:02