• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Demokracia bez demokratov? Liekom je občianska samospráva!

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 3.00 z 2 hlasov

Zdroj: Inprost s.r.o. - Obecné noviny 25. augusta 2011

Vo všeobecnosti sa konštatovať, že za posledných 20 rokov sa na Slovensku demokracia prehĺbila. Máme demokratické inštitúcie, slobodné voľby, nezávislú tlač, legislatívou garantovaný tretí občiansky sektor. Zlepšil sa prístup k vzdelaniu a tým aj mentálna úroveň časti spoločnosti a zintenzívnil sa rozvoj techniky. Dosiahli sme formálne takmer všetko, čo by malo podľa logiky podporovať zvyšovanie kvality života demokratickej spoločnosti. Realita je však iná. Situácia na Slovensku po roku 1989 je podobná situácii po vzniku I. ČSR v roku 1918, ktorú vtedajší prezident Masaryk komentoval presláveným bonmotom o demokracii bez demokratov. Aj dnes, po takmer 20-ročnom demokratizačnom procese, je ešte stále naša občianska spoločnosť slabá. Nie však počtom občianskych združení, ale predovšetkým schopnosťou a možnosťou občanov vstupovať do verejnej sféry a ovplyvňovať i kontrolovať procesy verejného rozhodovania.

 

Súčasný stav spoločnosti a následky celosvetovej krízy jednoznačne dokazujú, že dnešná demokracia manažovaná vzdelanými elitami nie je to, čo väčšinová slovenská spoločnosť od demokratizačného procesu očakávala. Namiesto deklarovanej blahobytnej spoločnosti vznikla väčšinová spoločnosť chudoby. Šíriaca sa bieda ľudí nespojuje, ale izoluje. Hneď na začiatku si môžeme položiť základnú otázku; Kto alebo čo je hlavnou príčinnou súčasne narastajúceho sociálneho zla? Je to občan volič, zlá vláda alebo zlý politický a volebný systém? Zároveň môžeme konštatovať, že príčinou súčasnej krízy nie je ani nevzdelanosť, ani pracovná lenivosť. Je načase zmeniť spôsob vytvárania manažmentu! zakladateľ sociológie Auguste Comte s ďalšími mysliteľmi 19. storočia sa domnievali, že cesta k väčšej dokonalosti a väčšiemu šťastiu vedie cez rozvoj vedy a techniky súčasne s rozvojom efektívneho usporiadania organizácie celej spoločnosti na princípe prirodzených zákonov. Aj Platón v 5. storočí p. n. l. tvrdil že: Lepší život rovná sa lepšia vláda plus lepšie usporiadanie štátu. Podľa Urlicha Becka je nutné naliehavo premýšľať o potrebe alternatívneho spôsobu realizácie demokratickej politiky. V tej podobe, ako sa realizuje dnes, politici nie schopní riešiť existujúce riziká, ale nemajú ani vplyv na to, aké riziká pred nami vyvstanú zajtra. Politici tak zodpovedajú za niečo, čo nekontrolujú a čomu ani poväčšine nerozumejú. Oblasť rozhodovania politikov sa tak postupne stále vyprázdňuje. Politické strany ešte vôbec nezaregistrovali, ako prevratne sa naša doba mení. Po zvyku svojich predchodkýň z 19. storočia súperia o priazeň voličov tým, že sa predháňajú v ponúkaní dobra, ktoré im doprajú. Na to potrebujú čo najväčší rast ekonomiky a čo najplytvajúcejšiu spotrebu. O ekologických dôsledkoch tejto svojej politiky mlčia, alebo ju dokonca úplne nezodpovedne bagatelizujú. Beck tvrdí, že politické strany pôsobia dojmom akýchsi zombie, teda inštitúcií, ktoré historicky vlastne mŕtve, stále však nemôžu zomrieť. Stále by chceli organizovať verejný život, hoci sa ich členská základňa neustále zmenšuje. Odvolávajú sa na záujmy demokracie, i keď fakticky pôsobia proti nej svojou snahou ovládnuť zároveň parlament, vládu a justíciu, a tak zrušiť deľbu moci, ktorá je základom demokracie. Súčasná jednoduchá zastupiteľská demokracia je v podstate odpoveďou na žiadosti spred vyše dvesto rokov. Systém zastupiteľskej demokracie vyhovoval vo vtedajšej dobe, pretože väčšina ľudí bola schopná nájsť svoje politické názory a ideály v malom množstve jasne definovaných humánnych a sociálnych presvedčení, ktoré boli zhrnuté a reprezentované národnými, náboženskými, sociálnymi a liberálnymi skupinami. Táto doba je všk dávno za nami. Idey ľudí a ich hodnotenia sa stali oveľa individuálnejšie. Populácia väčšiny európskych štátov zistila, že verejné rozhodovanie sa vykonáva s málom demokracie a vo všeobecnosti stratila dôveru v demokratickú podstatu inštitúcií. V našej súčasnej slovenskej pluralistickej parlamentnej a zastupiteľskej demokracii nemajú poslanci ani imperatívny (záväzný), ani tzv. voľný (nezáväzný) mandát. Imperatívny mandát nemôžu mať preto, že nie priamo volení vo svojich vlastných obvodoch, a preto sa nemajú ani komu zodpovedať. Voľný mandát zodpovedajúci svojmu svedomiu nemôžu mať preto, lebo im ho upiera politická strana, ktorá ich na kandidátnu listinu navrhovala. Súčasná demokracia nie je klasickou demokraciou, je to deformovaná demokracia v samotnej legislatíve, je to hybrid demokracie, ktorý vyhovuje egoistickým malým elitám. Tento politický systém je aj prvotnou príčinou súčasného nedobrého stavu spoločnosti, ktorý prostredníctvom korupcie a klientelizmu spôsobuje sociálnu nespravodlivosť v spoločnosti. Pôsobí ako rakovina v živom tele, ohrozuje samotnú podstatu spoločnosti a životného prostredia. Forma slovenskej demokracie nie je garanciou zvyšovania kvality života väčšinovej spoločnosti. Podobne ako je nepriamo úmerný vzťah medzi kvalitou života väčšinovej spoločnosti a potrebou sociálnej práce, je nepriamo úmerný aj vzťah medzi potrebou sociálnej práce a kvalitou politiky. Ak potreba sociálnej práce neustále rastie, ide o jasný znak nekvalitnej politiky. Ak politický manažment nie je schopný trvalo znižovať potrebu sociálnej práce, chyba môže byť v ňom samom alebo v nedokonalom systéme. Keďže manažmenty vlády (vzdelaní odborníci experti) sa spravidla po každých voľbách menia a potreby sociálnej práce neustále narastajú, je potrebné hľadať chybu nielen v manažmente, ale hlavne v zlom volebnom systéme, lebo občania prostredníctvom neho nedokážu vytvoriť taký manažment verejnej moci, ktorý by systémovo zabránil narastaniu sociálneho zla. Alternatíva však existuje, hoci je nevedomky, ale aj naschvál prehliadaná a zaznávaná, je to občianska samospráva. V priamej demokracii existuje skrytá sila, ktorá neustále uniká väčšine. Na jej princípe fungovali mestské štáty v 5. storočí p. n. l. v antickom Grécku. Prvá demokratická ústava bola prijatá r. 508 p. n. l. v Aténach. Atény spolu s niekoľkými ďalšími mestskými štátmi stáli na začiatku rozkvetu západoeurópskej civilizácie. Každý slobodný občan bol spoluúčastníkom verejnej moci, mal právo podať návrh alebo o predloženom návrhu rozhodovať. Priama demokracia podporuje rozvoj osobných vlastností, zmysel pre zodpovednosť, sebaúctu, úctu k iným, pozitívny vzťah k rodine i spoločnosti. Priama demokracia nepochybne svoje medze v počte zúčastnených. No pomocou jej hlavných nástrojov petície a referenda sa priam ideálne vytvoriť centralizovaný demokratický manažment samosprávnej spoločnosti. Petičný návrh umožňuje vybrať zástupcu s najväčšou občianskou podporou od miestnej samosprávy po Európsky parlament. Rozvoj spoločnosti spočíva najmä v rozšírení možností voľby pre ľudí. A preto voľba demokratického manažmentu petičným návrhom je jedinou správnou cestou k decentralizácii moci súčasných politických a mocenských inštitúcií bez osobnej zodpovednosti. Občianske združenie na podporu priamej demokracie AGORA presadzuje využitie inštitútu petície a referenda pri správe vecí verejných na Slovensku od roku 2000. Vo svojej optimistickej vízii z roku 2000Reforma parlamentu nádej pre Slovenskonavrhuje vytvorenie II. komory parlamentu, zloženej z priamo volených zástupcov v jednotlivých okresoch. Vo vtedajších a ani v súčasných politických a spoločenských elitách však táto iniciatíva nenašla dostatok politickej vôle, preto od roku 2005 Agora presadzuje riešenie decentralizácie verejnej správy zospodu, od poslancov miestnej samosprávy. Na konštituovanie manažmentu občianskej samosprávy navrhla systém PD-HD, pričom skratka priamej demokracie PD vyjadruje priamu voľbu každého verejného zástupcu, a skratka HD je hnutím domova, tzn. bydliska (komunity), kde sa priama voľba uskutočňuje. Vychádzame z demokratickej premisy, že každý verejný zástupca musí mať svoj volebný obvod s vlastnými voličmi, ktorí ho majú právo priamo navrhovať, voliť, kontrolovať i odvolávať. Žiadne z týchto prirodzených práv by nemalo byť legislatívou obmedzené a ani žiaden občan volič by nemal byť pri jeho využívaní diskriminovaný. Východisko do budúcnosti preto občianske združenie Agora vidí v systémovej reforme verejnej moci (tzv. reforme konštituovania inštitúcií) v zjednotenej Európe. Ak sa máme pohybovať v čo najväčšej blízkosti ideálu demokracie, a to v podmienkach obmedzených možností reálneho sveta, je potrebné v prvom rade pod významom slov decentralizácia a efektivita chápať oddelenie konštituovania verejnej moci zákonodarnej výkonnej súdnej. Občianska samospráva je charakteristická svojím líniovým (priamym, zoštíhleným) manažmentom. Na každom organizačnom stupni verejnej moci (miestna a regionálna samospráva, štát, EÚ) pôsobia 3 nezávislé orgány (zastupiteľský, výkonný, kontrol­ný), ktoré konštituované priamou voľbou vo vlastných volebných obvodoch. Líniový manažment občianskej samosprávy zabezpečuje na všetkých úrovniach verejnej moci operatívnu kontinuitu, funkčnosť a efektívnosť, zabraňuje zneužívaniu verejnej moci a hlavne v maximálnej miere obmedzuje korupciu a klientelizmus. Líniový manažment rešpektuje základné premisy antickej klasickej demokracie, známej pod pojmom Priama demokracia, tak ako to garantuje všetkým občanom aj Ústava SR, prvá hlava, prvý oddiel Základné ustanovenia Čl. 2 ods. 1, podľa ktorejŠtátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Ešte v roku 1989 nám nová politická a mocenská elita sľubovala lepší zajtrajšok. V roku 1999 nám vtedajšia politická a mocenská elita po 10-ročnej ekonomickej reforme hospodárstva sľubovala švajčiarsky blahobyt a násobné platy. Dnes, v roku 2011, viac ako 20 rokov po nežnej revolúcii a po viac ako 10 rokoch fungovania trhovej ekonomiky a reformného procesu verejnej správy, by mohla a mala aj vzdelaná časť spoločnosti pochopiť, že slovenskej spoločnosti by najviac k rozvoju prospel model občianskej samosprávy.

 

František PÁLKA, www.priamademokracia.sk, agora@priamademokracia.sk

Posledná úprava Sobota, 11 Február 2012 10:24  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
Comments (2)
2 Štvrtok, 05 Apríl 2012 11:44
Simona En
Nemožem sem nepridať link na jednu knihu ktorá demokracii jemne povedané "nakopala riť" www.negativa.eu
1 Utorok, 03 Apríl 2012 09:58
Milan
Páči sa mi na článku ako pekne poukazuje na nezriadenú demokraciu, kedže naozaj môžme vidieť, že za tých uplynulých cca.20 rokov je to stále o tom istom - o elite,ktorá sa nedá zmeniť, lebo váčšinou ľudí chce zmenu nesprávnu. Chcelo by to viac zodpovednejšieho prístupu, viac kompetentných, viac na... http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/tags/TEOKRACIA+%28Bo%C5%BEia+vl%C3%A1da%29+SOCIALIZ%C3%81CIA/
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?