Čo sú Občianske rady (OR)?

6.02.2021, autor: Paul Pirovits

 Tento príspevok umožňuje získať všeobecný prehľad o Občianskych radách, ktoré slúžia občanom svojimi písomnými odporúčaniami pri hlasovaní v referende a politikom pri riešení dôležitých spoločenských otázok. Príspevok približuje všeobecné zásady od výberu účastníkov cez organizovanie, samotný priebeh až po vytvorenie písomného odporúčania. Otvára výzvu jej využitia na Slovensku.

Občianske rady sú v poslednej dobe trendom v Európe (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Anglicko. a.i.) i vo svete (Čile, Austrália, Brazília, a.i. viac –  1 tu.)

Občianske rady (OR) zabezpečujú priamu účasť občanov na všetkých úrovniach v správe veci verejných a posilňujú tým ich demokratizáciu. Vo všeobecnosti platia zásady, že Občianska rada je vytvorená algorytmom zo vzorky náhodne vylosovaných občanov podľa veku, pohlavia, vzdelania, bydliska, a pod., stretáva sa počas viacerých víkendov. Rady sa zúčastňujú Za a Proti argumentujúci experti, pričom radu vedú neustále moderátori. Každý účastník – občiansky radca diskutuje s ostatnými v skupine. Na záver vytvorí rada spoločné písomné odporučenie pre príslušnú tému. Odporučením sa môže riadiť občan, ktorý sa chystá hlasovať v referende (Írsko, Švajčiarsko, štát Oregon v USA). Je tiež určené pre zastupiteľstvá, parlament, poslancov, politikov. Tento dokument je aj receptom ako úspešné vykonať Občiansku radu aj tu na Slovensku.

Naše Občianske združenia hľadajú partnera na pilotný projekt tu na Slovensku. Možno niekto z akademickej obce, zastupiteľstva obci či kraja, krajiny? Platí, že demokratizáciu je možne vykonávať len v spolupráci občan – odborník – politik. To je lákavá pozvánka:

Veľmi dobre prispieva k ujasneniu zmyslu OR, detailov organizácie, postojov účastníkov a celkovej atmosféry Občianskej rady nemecký dokumentárny film so slovenskými titulkami    2 OBČAN.MOC viac priamej demokracie.

 1. ČO SÚ OBČIANSKE RADY (OR)

Občianske rady sú zložené z:

 1. občanov – náhodne vybraných z registra trvalého pobytu, telefónneho, alebo voličského zoznamu, z toho sa losujú do OR podľa veku, pohlavia, vzdelania, bydliska, ne/záujmu o veci verejné, ap., – jednorazovo len na jeden projekt
 2. expertov
 3. moderátorov ktorí sú 3 vyškolení vo dynamic facilitis,
 4. organizátorov – zastupiteľstvá, občianske organizácie, nadácie, ap.

 

Obr.č.1. 20 členná Občianska rada v hlavnom meste Sion (Sitten) kantónu Valais v juhozápadnom Švajčiarsku (2019)

 1. KOMU SLÚŽIA OR?

OR nevydáva rozhodnutia, ale vydáva písomné jednohlasné doporučenie. OR slúži:

 

 1. občanom pri hlasovaní v referende – pôvodný účel
 2. zastupiteľstvám, parlamentu pri riešení a rozhodovaní o spoločenských témach, vybraných buď anketou alebo stanoveným počtom podpisov od občanov. Politikov či zastupiteľstva nezaväzuje doporučenia vykonať. Javí sa, že táto forma sa používa, ak sú referendá nefunkčné.
 3. Pri inštitucionalizovaných OR spravidla majú zastupiteľstva stálu kanceláriu, ktorá všetko organizuje, má schválené smernice, vedie web-stránku a poskytuje informácie o priebehu diania. V prípade riešenia spoločenských tém poskytuje výsledky o jeho zavedení.

Obr.č.2

 1. K ČOMU KONKRÉTNE SLÚŽIA OR?

Aký je z nich osoh, kto má z nich osoh a ako sa tento osoh prejavuje?

 • OBČANOM – slúži ako poradná inštitúcia pri referende. Voličom poskytuje odporúčania k hlasovaniu (popri odporučeniam od polit. strán, iniciátorov a médií) aj odporučenie čisto od občanov (OR), ktoré napr. v Oregone využíva 40% voličov.

Ilustračný obr.č.3

 • ZASTUPITEĽSTVÁM – pre vybranú spoločenskú tému sa vytvorí OR, ktorá vydá odporučenie zastupiteľstvám k vyriešeniu témy. Nezaručuje sa však na rozdiel od referenda záväznosť ich vykonania.

obr. č.4  Francúzsko: celoštátna 150 členná Občianska rada po 7 stretnutiach príjma 149 odporučení  na 500-strankovej správe občanov, obsahujúce ďalekosiahle návrhy z oblasti obchodu, dopravy, bývania a ďalších oblastí okt. 2019 –  jún 2020

 1. AKO OR KONKRÉTNE PRACUJÚ?

Skupina 20 – 160 občanov sa na 1 – 2 víkendy, niekedy viac dní, stretne s expertmi na danú tému. Prítomní sú aj moderátori, ktorí moderujú a zapisujú priebeh na štyri panely označené nadpismi:

 • Výzvy / otázky
 • Riešenia / nápady
 • Obavy / námietky
 • Informácie

Občania nekomunikujú medzi sebou, ale cez moderátora.

Na záver vydajú jednomyseľné vyhlásenie s odporučeniami.

ilustračný obr.5

 ČO JE VÝSLEDKOM PRÁCE OR – VYPRACOVANÝ NÁVRH RIEŠENIA KONKRÉTNEHO PROBLÉMU, ČI PODNETU?

 • Písomné doporučenie OR k danej iniciatíve na A4 s pro a proti argumentami, ktoré pomáha občanom pri hlasovaní v referende
 • Viacstranový písomný posudok OR na mnohé spoločenské témy určené zastupiteľstvu, parlamentu. Nevýhoda: nezáväznosť a snaha politikov nahradiť nástroj referenda.
 1. V ČOM SÚ OR PRÍNOSOM PRE SÚČASNÝ STAV ? (komunál – zastupiteľstvo – komisie) (celoštátne – parlament – výbory)
 • OR prinášajú nový nástroj pre občanov a viac (priamej) demokracie
 • Umožňujú priamu účasť občana na politickom živote – občan slúži občanovi
 • Politici sa cez odporučenia dozvedia, čo je pre občanov dôležité
 • Na rozdiel od komisii a výborov, OR nemajú stálych členov – stop lobizmu
 • OR umožňuje politikom obchádzať znefunkčnený nástroj referenda. Na druhej strane OR umožňuje otvoriť tému zavedenia či sfunkčnenia inštitútu iniciatívy a referenda
 • Odpolarizovanie dôležitých spoločenských tém

Obr.č. 6 Občianka rada Rakúsko, kraj Vorarlberg

 1. SKÚSENOSTI S OR ZO ZAHRANIČIA

 Vybrané skúsenosti s OR zo zahraničia, viac – 1tu :

 • USA, spolkový štát Oregon: OR (5 Healthy Democracy) inštitucionalizované od roku 2010, slúžia občanom pri hlasovaní v referende.
 • Belgicko, kraj 6 Východné Belgicko, inštitucionalizované od roku 2019. slúžia pre vybrané spoločenské témy.
 • Rakúsko, spolková krajina Vorarlberg,7 inštitucionalizované od roku 2004, slúžia pre vybrané spoločenské témy.
 • Švajčiarsko: pilotný projekt 8 Demoscan UNI Ženeva,  ktorý prebehol v roku 2019 pre celoštátne referendum 9. feb. 2020 na tému „Viac zaplatiteľných nájomných bytov“. S doporučením Občianskej rady. Na rok 2021 plánujú OR pre kantón (kraj) Genf a celospolkovú OR pre klímu
 • Nemecko:9 OR organizované viacerými obč. organizáciami, inštitúciami, politikmi, na rôznych úrovniach správy a tém, ako aj zavedenia celoštátneho referenda. Celoštátna OR jan-feb. 2021 bude online
 • Írsko: pred referendami o manželstve rovnakého pohlavia a potratov prebehli OR 10The Citizen Amssebly, zlomili polarizované témy.
 • Čile: 25 sep. 2020 si občania 11 v referende odsúhlasili cestu k zmene ústavy cez 155 člennú OR, ale nie vytvorenú náhodným výberom losovaním, ale voľbami. Následne 4.dec. 2022 prebehlo ústavné referendum. občania novú ústavu neodsúhlasili (príliš ľavicová). Následne si opäť v referende zvolili Ústavné zhromaždenie, ale navyše aj 25 člennú komisiu ústavných odborníkov, avšak ani tento návrh v referende 17.dec. 2023 občania neodsúhlasili (príliš pravicové).

 

 1. AKÉ SÚ NÁKLADY?
krajina Počet  oslovených občanov /  prihlásili sa / na celkový počet  obyvateľov Počet vylosovaných občanov do OR Výška odmeny občanom za účasť na OR OR vydáva písomné doporučenie
Švajčiarsko, mesto Sion, kanton Valais 2000/?/20 000 20 500 CHF / 2 víkendy k celoštátnemu referendu
Rakúsko, spolkový kraj Vorarlberg ?/?/400 tisíc 12-17 ??? krajskému a miestnemu zastupiteľstvu
USA, štát Oregon ?/?/ 4,2  mil. 24 ??? k celoštátnemu referendu
Francúzsko 300 tisíc/?/66 mil. 150 86€/1deň+ 10€/hod ak v pracovnom čase+18€ starostl. o dieťa k celoštátnemu referendu z časti pre parlament

 

Belgicko, kraj Východné Belgicko ?/?/77 tisíc 24 64 €/1 sedenie (2 násobok ak trvá viac ako 4 h) + cestovne, krajskému zastupiteľstvu
 Nemecko  4000/1500/83 mil.  160  75€/deň  Spolkovému, krajskému parlamentu, obci
 Čile  ?/?/15 mil. 155 ??? k celoštátnemu referendu

 ZDROJE:                        

 1 Bürgerrat Demokratie: Občianske rady celosvetovo: https://www.buergerrat.de

2  OZ Robme to správne: Občianska rada – nový nástroj priamej účasti občanov v politike (správe veci verejných)?: http://robmetospravne.sk/obcianska-rada-priama-ucast-obcanov-v-sprave-veci-verejnych/

3 Dynamic facilitation asociation: http://dynamicfacilitation.com

4 Písomné  doporučenie OR vo Švajčiarsku k referendu 2020: https://demoscan.ch/wp-content/uploads/2020/01/RapportCitoyen_DE_v5.pdf

Občianska rada štát Oregon Healthy Democracyhttps://healthydemocracy.org

6  Občianska rada Východné Belgicko: https://www.thealternative.org.uk/dailyalternative/2019/5/25/the-ostbelgien-model

7 Büros für Freiwilliges Engagement und Beteiligung (FEB) Občianska rada Rakúsko, spolková krajina Vorarlberg: https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/zukunft/

8 Občianske panely (rady) vo Švajčiarsku: Pilotny projekt Demoscan:  https://demoscan.ch

9 Bürgerrat Demokratie: Prehľad OR Nemecko: https://www.buergerrat.de/buergerraete/bundesweite-buergerraete/

10 Wikipedia: The Citizen Amssebly (OR)

11 Denník Pravda: V Čile sa v referende vyslovili za zmenu ústavy: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/566846-cilania-sa-v-referende-vyslovili-za-zmenu-ustavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *