Dôvody pre zavedenie elektronického a korešpondenčného hlasovania

25 november 2009, autor: Marián Orávik

Elektronické a korešpondenčné hlasovanie zjednodušuje a zefektívňuje hlasovanie v referende, alebo vo voľbách. To má pozitívny dopad na účasť voličov. Zároveň takéto hlasovanie umožňuje vyjadriť svoju vôľu aj občanom, ktorí sa z rôznych príčin, či už časových, alebo geografických k volebným urnám nemôžu v termíne volieb dostaviť. Stručne povedané elektronické a korešpondenčné hlasovanie zjednodušuje, približuje a sprístupňuje možnosť voľby každému občanovi.

Tieto nové formy hlasovania sa používajú iba ako doplnok ku klasickému spôsobu volieb pomocou volebných úrn. Tí, ktorí sa rozhodnú nevyužiť modernejšie spôsoby hlasovania, môžu hlasovať tak, ako doteraz. Elektronické, alebo korešpondenčné hlasovanie iba otvára ďalšie možnosti ako hlasovať pre tých, ktorým súčasný spôsob hlasovania z rôznych príčin nevyhovuje.

Elektronické a korešpondenčné hlasovanie môže navyše znížiť náklady spojené s voľbami a hlasovaním, najmä voličom samotným. V porovnaní s celkovými nákladmi na voľby realizovanými pomocou volebných úrn, ktoré zahrňujú nielen náklady na všetky volebné komisie, ale aj náklady na dopravu všetkých voličov k volebným urnám a späť a ich čas, ktorý potrebovali na hlasovanie takýmto spôsobom. Náklady na korešpondenčné, alebo elektronické hlasovanie môžu byť v mnohých prípadoch nižšie.

Napriek tomu má veľa ľudí obavy z týchto relatívne nových spôsobov hlasovania. Sú to však často iba všeobecné obavy, ktoré  vyplývajú z toho, že ľudia s týmito spôsobmi hlasovania ešte neprišli do styku. Pokúsime sa tieto spôsoby hlasovania aspoň v stručnosti popísať a týmto spôsobom naznačiť, že sú ako jednoduché tak aj bezpečné.

Samozrejme nemusí to platiť vždy. V niektorých prípadoch, najmä v prípade elektronického hlasovania cez Internet, môžu byť obavy o bezpečnosť hlasovania opodstatnené. Preto navrhujeme realizovať iba odskúšané, transparentné a overiteľné spôsoby hlasovania:

Korešpondenčné hlasovanie.

Overený spôsob, ako zrealizovať voľbu na diaľku je prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Tento spôsob sa používa v mnohých krajinách a aj vo voľbách do NR SR (parlamentu). Hlasovanie prebieha podobne, ako pri hlasovaní do urny. Volič jednoducho vloží zvolený hlasovací lístok do obálky. Túto zalepí a vloží do druhej, korešpondenčnej obálky spolu so svojimi identifikačnými údajmi. Následne obálku pošle na adresu svojej volebnej komisie.

V deň volieb komisia otvorí všetky korešpondenčné obálky a vhodením zalepených volebných obálok do volebnej urny zahlasuje za týchto neprítomných voličov. Týmto spôsobom je vlastne volič v deň volieb zastúpený komisiou a nemusí sa už v daný deň k voľbám fyzicky dostaviť.

Korešpondenčné hlasovanie je rovnako anonymné ako bežné hlasovanie, pretože korešpondenčné obálky otvára až komisia zložená z nestranníkov, ako aj zástupcov všetkých politických stán. Korešpondenčné hlasovanie je taktiež veľmi jednoduché a ktorýmkoľvek voličom ľahko overiteľné. Každý, kto by si chcel overiť, že jeho korešpondenčné hlasovanie prebehlo v poriadku, môže v deň volieb prísť do volebnej miestnosti a po overení svojej totožnosti si môže overiť obsah svojej obálky.

Každá obálka je po svojom príchode zaregistrovaná, aby o nej komisia v deň volieb vedela a aby tak bolo zabezpečené, že sa na ňu nezabudne. Túto registráciu svojej obálky si môže občan u komisie tiež overiť v príslušnom protokole. Týmto spôsobom môže občan skontrolovať obálku aj jej obsah ešte predtým, ako bude vhodená komisiou do urny a následne započítaná pri sčítaní hlasov. Môže teda overiť, že nedošlo medzičasom k žiadnej manipulácii s jeho obálkou treťou stranou.

Občan, ktorý volil korešpondenčne, ale neskôr zmení svoj názor, môže taktiež požiadať o zrušenie svojho korešpondenčného hlasovania v deň volieb vo volebnej miestnosti. Po tom, čo sa skartuje jeho obálka doručená korešpondenčne, mu následne bude umožnené zahlasovať normálnym spôsobom do urny.


Elektronické hlasovanie

Elektronickým hlasovaním myslíme najmä:

  • Hlasovanie pomocou špecializovaných volebných automatov, alebo pomocou siete bankomatov, ktorým sa rozšíri funkcionalita tak, aby bol pomocou nich možný nielen výber hotovosti, zadávanie elektronických platieb, dobíjanie mobilných telefónov atď., ale aj hlasovanie vo voľbách a v referendách.
  • Hlasovanie pomocou mobilného telefónu zabezpečeným protokolom a s overenou identitou užívateľa podobne ako pri mobilbankingu.
  • Hlasovanie pomocou internetu zabezpečeným internetovým pripojením s overenou identitou užívateľa podobne ako pri internetbankingu.

Elektronické hlasovanie môže byť rovnako bezpečné ako bežné hlasovanie do hlasovacej urny. Navyše, ako bolo spomenuté, môže byť pre občanov oveľa prístupnejšie, časovo menej náročné, cenovo a celkovo výhodnejšie ako bežné hlasovanie, ak by sme započítali do nákladov na voľby aj všetky náklady občanov spojené s hlasovaním.

V súčasnosti je počet bankomatových kariet na Slovensku viac ako 5 miliónov a bankomatov viac ako 2000. Počet aktívnych mobilných telefónov na Slovensku je tiež viac ako 5 miliónov. Teda prakticky všetci občania s volebným právom majú bankomatovú kartu, alebo mobilný telefón. Väčšina oboje. Penetrácia internetu na Slovensku je v súčasnosti viac ako 50% a intenetbankingu viac ako 25% a rýchlo rastie, takže infraštúra pre zavedenie elektronického hlasovania je už vytvorená.

So vznikom príslušnej legislatívy by bolo možné využiť ľubovoľnú z možností elektronického hlasovania, alebo aj všetky. Po technickej stránke sú všetky tieto technológie overené a dostatočne bezpečné na to, aby sa pomocou nich dalo manipulovať aj s peniazmi.

Na dodatočné overenie správneho započítania voľby pri anonymnom hlasovaní vo voľbách, alebo v referende je možné využiť rovnakú metódu, ako pri korešpondenčnom hlasovaní. Teda nechať komisiu zloženú z nestraníkov a zástupcov všetkých strán ručne spočítať všetky hlasy a využiť elektronický spôsob hlasovania iba na prenos údajov od voličov k volebnej komisii. V praxi je to možné realizovať následovne:

Občan odvolí niektorým z elektronických spôsobov, bankomatom, mobilným telefónom, alebo pomocou internetu rovnakým spôsobom, ako bežne pracuje so svojim bankovým, alebo mobilným účtom. Použije to isté overovanie totožnosti, teda napr. svoju bankomatovú kartu a PIN. Overenie totožnosti bolo vykonané pri zakladaní účtu a vydávaní bankomatovej karty.

Dôveryhodní a overení zmluvní partneri, majitelia týchto technológií, ktorí prešli auditom sú zodpovední za doručenie voľby svojho zákazníka, voliča k príslušnej volebnej komisii. Teda za správnu identifikáciu občana, správne vytlačenie hlasovacieho lístka a jeho automatické zabalenie do obálok rovnakým spôsobom ako pri korešpondenčnom hlasovaní. Podobne, ako to bežne robia pri tlačení výpisov z účtu, alebo faktúr za telekomunikačné služby. Takto vytlačenú obálku spolu s presným dátumom a časom zadania do ich systému potom odošlú na adresu príslušnej volebnej komisie v závislosti na konkrétnom voličovi.

Povinnosť zabezpečiť túto službu a zároveň nezaznamenávať žiadne informácie týkajúce sa elektronickej voľby  je zákonne upravená. Náklady na túto službu hradí buď štát, ako službu občanom, alebo si ju môžu hradiť samotní voliči, ktorí sa rozhodnú túto možnosť využiť formou manipulačného poplatku. Pri využití existujúcich systémov a zariadení je veľký predpoklad, že náklady na túto službu budú v priemere oveľa nižšie ako priemerné časové a cestovné náklady voliča, takže pre mnohých voličov to môže byť výhodná alternatíva.

Obálka s voľbou realizovanou niektorým z elektronických spôsobov je náslene doručená na adresu volebnej komisie a tá s ňou naloží presne rovnako, ako pri korešpondenčnom hlasovaní. Každý volič si teda, ak chce, môže prísť overiť, či jeho elektronické hlasovanie bolo doručené v nepozmenenej forme. Ak by si občan, ktorý zmenil svoj názor až po odhlasovaní elektronickým spôsobom chcel následne zmeniť svoju voľbu, môže tak urobiť pred voľbami elektronicky, ako aj v deň volieb vo volebnej miestnosti.

Ak sa rozhodne zmeniť svoju voľbu elektronicky, tak mu bude rovnako ako predtým vygeneruje nová obálka, ktorá bude mať však neskorší dátum a čas vygenerovania. Táto novšia voľba je následne  v deň volieb komisiou uprednostnená a vhodená do urny. Staršie obálky od toho istého voliča komisia skartuje. To znamená, že nemusí existovať žiadna centrálna databáza voličov, ktorí už volili, ktorá by obsahovala citlivé údaje.

Takéto manuálne spočítavanie hlasov komisiami napriek tomu umožňuje, aby si každý volič, ktorý si chce overiť správnu funkčnosť elektronického, alebo korešpondenčného hlasovania mohol zrealizovať svoju voľbu všetkými spôsobmi, ktoré chce overiť a následne prísť skontrolovať obsah všetkých vygenerovaných obálok v deň volieb do volebnej miestnosti, či obsahujú jeho voľbu a nebolo s nimi manipulované treťou stranou.

Do urny sa však pre každého občana, ktorý zahlasoval ľubovoľným spôsobom a svoje hlasovanie predtým nezrušil, vhodí iba jedna obálka. Za to, ako aj za spočítanie všetkých  hlasov a evidenciu voličov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili vo voľbách je zodpovedná, rovnako ako dnes, volebná komisia, zložená z nestraníkov ako aj zo zástupcov všetkých strán. Vďaka tomu, ako aj vďaka možnej kontrole každým voličom, alebo členom volebnej komisie, môžu byť elektronické a korešpondenčné hlasovania rovnako bezpečné ako súčasné hlasovanie do hlasovacej urny.

Nevýhodou manuálne spočítavania hlasov je, že neodstraňuje manuálne prácu volebných komisií. Výhodou je však, že milionom občanov-voličov prináša rovnaké pohodlie ako čisto elektronické hlasovanie, pri ktorom môžu občania voliť z pohodlia svojho domu, v ľubovoľnom čase a z ľubovoľného miesta a zároveň každému voličovi naviac umožňuje overiteľnosť jeho hlasovania a teda celkovo umožňuje udržať rovnakú dôveru v celý akt volieb, alebo referenda ako v súčasnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *