STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA „PRIAMA DEMOKRACIA“

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

„PRIAMA DEMOKRACIA“

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Názov občianskeho združenia je „Priama demokracia“ (ďalej len „Združenie“)

1.2. Združenie sídli na adrese Nám. hraničiarov 16, 851 03 Bratislava – Petržalka.

1.3. Združenie môže zriaďovať samosprávne organizačné jednotky.

 

II. POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA

2.1. Poslaním Združenia je

 1. a) spoznávanie, propagácia a podpora používania nástrojov priamej demokracie,
 2. b) podpora vzdelávania, najmä v oblasti demokracie.

 

III. ČLENSTVO

3.1. Členom Združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami Združenia.

3.2. Členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača podaním správne vyplnenej prihlášky a schválením Radou združenia, prípadne osobou poverenou na tento úkon Zhromaždením voliteľov.

3.3. Členstvo v Združení zaniká:

 1. a) doručením písomného alebo elektronického vyhlásenia člena o vystúpení zo Združenia,
 2. b) vylúčením,
 3. c) úmrtím člena Združenia.

3.4. Rada má právo rozhodnúť o pozastavení členstva v Združení z dôvodu nezaplatenia členského príspevku alebo v prípade podozrenia člena zo spáchania trestného činu, a to až do právoplatného súdneho rozhodnutia.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

4.1. Člen Združenia má právo:

 1. a) podieľať sa na činnosti Združenia,
 2. b) predkladať orgánom Združenia návrhy a petície,
 3. c) byť plne informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Združenia,
 4. d) nahliadať do všetkých dokumentov Združenia a požadovať vysvetlenia,
 5. e) člen Združenia – fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a nemá pozastavené členstvo, má právo byť voliteľom a členom voleného orgánu Združenia.

4.2. Člen Združenia má povinnosť:

 1. a) dodržiavať stanovy a uznesenia,
 2. b) podieľať sa na plnení cieľov Združenia,
 3. c) chrániť a zveľaďovať majetok Združenia,
 4. d) úplne a pravdivo vyplniť prihlášku, najmä informovať o svojom členstve v politických stranách a hnutiach,
 5. e) zdržať sa aktivít, ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať práva občanov uvedené v listine základných ľudských práv a slobôd, podporovať násilie, roznecovať nenávisť alebo neznášanlivosť,
 6. f) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno Združenia,
 7. g) dodržiavať v styku s ostatnými členmi zásady vzájomnej úcty, slušnosti a neprípustnosti osobných útokov, vyhrážok a obťažovania,
 8. h) bez zbytočného odkladu oznámiť Združeniu:

1) zmenu údajov obsiahnutých v prihláške,

2) vykonávanie činnosti nezlučiteľnej s členstvom v Združení alebo hroziacej konfliktom záujmov a požiadať o pozastavenie svojho členstva.

 

V. ORGÁNY ZDRUŽENIA

5.1. Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie voliteľov (skrátene Zhromaždenie).

5.2. Kontrolným a rozhodcovským orgánom Združenia je Kontrolná a rozhodcovská komisia

5.3. Výkonným orgánom Združenia je Rada združenia (skrátene Rada).

5.4. Štatutárnym orgánom Združenia sú Predseda združenia a Podpredseda združenia.

 

VI. ZHROMAŽDENIE VOLITEĽOV

6.1. Zhromaždenie voliteľov je najvyšším orgánom Združenia.

6.2. Do pôsobnosti Zhromaždenia voliteľov patrí najmä:

 1. a) voľba a odvolanie členov Rady a Kontrolnej a rozhodcovskej komisie,
 2. b) schvaľovanie zmien stanov Združenia,
 3. c) schvaľovanie plánu činnosti a správy o činnosti za kalendárny rok,
 4. d) schvaľovanie výšky členského príspevku, správy o hospodárení a rozpočtu Združenia,
 5. e) schvaľovanie pôžičiek, úverov a investícií Združenia,
 6. f) schvaľovanie zmlúv a záväzkov s platnosťou presahujúcou kalendárny rok, alebo celkovou výškou plnenia presahujúcou Zhromaždením stanovený finančný limit,
 7. g) udelenie súhlasu na každé nakladanie s nehnuteľným majetkom Združenia,
 8. h) konečné rozhodnutie o námietkach a odvolaniach voči rozhodnutiu iných orgánov Združenia
 9. i) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení Združenia, zlúčení s iným združením, o likvidátorovi, o postupe likvidácie a o majetkovom vyporiadaní.

6.3. Každý voliteľ má pri hlasovaní jeden hlas.

6.4. Zhromaždenie voliteľov má formu

 1. a) Zasadnutie voliteľov (skrátene Zasadnutie),
 2. b) Referendum voliteľov (skrátene Referendum).

VI. a. ZASADNUTIE VOLITEĽOV

6.a.1. Zasadnutie voliteľov zvoláva Rada podľa potreby. Rada je povinná zvolať Zasadnutie do 30 dní, ak ju o to petíciou požiada najmenej 10% členov združenia.

6.a.2. Termín, miesto, program a prípadné návrhy uznesení Zasadnutia musia byť oznámené všetkým členom Združenia najmenej 21 dní vopred.

6.a.3. Zasadnutie je uznášania schopné, ak boli všetci volitelia včas a riadne informovaní o jeho zvolaní.

6.a.4. Ak o to požiada aspoň jedna tretina hlasujúcich, je hlasovanie tajné.

6.a.5. Zasadnutie rozhoduje o návrhoch formou uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov voliteľov, ktorí sa zúčastnili daného hlasovania.

6.a.6. Volebné právo do orgánov Združenia je možné uplatniť aj písomnou formou.

6.a.7. Ak sa hlasovania o uznesení zúčastnili menej ako dve tretiny voliteľov, potom uznesenie o

 1. a) návrhu, ktorého znenie sa líši od textu uvedeného v pozvánke,
 2. b) zmene stanov,
 3. c) rozpustení Združenia,
 4. d) zlúčení s iným združení

nadobúda platnosť až vtedy, ak v lehote 30 dní od zverejnenia uznesenia nie je podaný návrh na rozhodnutie o danej veci formou Referenda. Takýto návrh je oprávnená predložiť Kontrolná a rozhodcovská komisia alebo najmenej desať percent členov Združenia petíciou.

VI. b. REFERENDUM VOLITEĽOV

6.b.1. Referendum voliteľov sa uskutočňuje elektronickým, písomným alebo kombinovaným hlasovaním. Referendum je možné vyhlásiť o akejkoľvek veci. Referendum vyhlasuje bez zbytočného odkladu Rada na základe písomného návrhu uznesenia Referenda, ktorý môže predložiť Predseda združenia, Rada, Kontrolná a rozhodcovská komisia alebo najmenej desať percent členov Združenia petíciou.

6.b.2. Návrh uznesenia Referenda musí spĺňať podmienky súladu so stanovami, uskutočniteľnosti, jednoty formy a jednoty obsahu, inak ho Rada vráti predkladateľovi na prepracovanie.

6.b.3. Organizáciu Referenda zabezpečuje Rada, ktorá informuje všetkých členov Združenia

 1. a) o texte návrhu,
 2. b) o spôsobe vedenia diskusie k návrhu,
 3. c) o lehotách na diskusiu a hlasovanie.

6.b.4. Lehota na diskusiu nesmie byť kratšia ako lehota na hlasovanie.

6.b.5. Hlasovanie začína až po uplynutí lehoty na diskusiu a trvá minimálne 24 hodín.

6.b.6. Ak o to predkladateľ pri podaní návrhu na Referendum požiada, musí sa Referendum ukončiť do 14 dní od vyhlásenia, inak v najbližšom rezervovanom  Referendovom termíne, ktorý nie je skôr, ako o 30 dní. Na ukončenie Referenda menej ako 14 dní od vyhlásenia je potrebný súhlas Rady a Kontrolnej a rozhodcovskej komisie.

6.b.7. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov voliteľov, ktorí sa zúčastnili daného hlasovania.

6.b.8. Ak sú v tej istej veci súčasne podané viaceré rozličné návrhy uznesenia, hlasuje sa o nich samostatne s tým, že hlasujúci naviac preferenčným hlasom vyjadrí, ktorý z návrhov uprednostňuje. V prípade schválenia viacerých návrhov vstúpi do platnosti ten z nich, ktorý získal najviac preferenčných hlasov.

 

VII. RADA ZDRUŽENIA

7.1. Rada zabezpečuje činnosť združenia a rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s jeho prevádzkou. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, má Rada 9 členov, ktorí si spomedzi seba volia Predsedu združenia a Podpredsedu združenia.

7.2. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, Rada najmä:

 1. a) Reprezentuje ciele Združenia navonok.
 2. b) Spolupracuje pri napĺňaní cieľov Združenia s inými subjektami.
 3. c) Spracováva návrhy na činnosť Združenia a podáva podnety a stanoviská k realizovaným aktivitám Združenia.
 4. d) Predkladá Zhromaždeniu voliteľov správu o činnosti, plán činnosti na nasledujúce obdobie, výsledky hospodárenia a návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 5. e) Predkladá stanoviská k návrhom uznesení Referenda.
 6. f) Zriaďuje pracovné skupiny, organizačné jednotky, poveruje členov Združenia na výkon úloh a dočasné zastupovanie Združenia vo vybraných veciach a aktivitách.

7.3. Zasadnutia Rady sa konajú najmenej raz za tri mesiace. Rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia fyzicky, telemostom alebo per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Rada rozhoduje o veciach formou uznesení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady. Zasadnutia Rady sú pre členov verejné a vyhotovuje sa z nich zápisnica.

7.4. Rada má povinnosť hospodárne nakladať s majetkom Združenia, transparentne informovať členov Združenia o svojich rozhodnutiach, hlasovaniach, rokovaniach, podkladoch pre rozhodnutia tak, aby členovia Združenia mohli preskúmať a kontrolovať aktivity a rozhodnutia členov Rady v Združení, ako aj Rady samotnej.

VIII. KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

8.1. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, má Kontrolná a rozhodcovská komisia troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu komisie. Členstvo v nej je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne Združenia.

8.2. Dozerá na dodržiavanie stanov, rozhodnutí orgánov Združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhuje opatrenia a odporúčania na zabezpečenie súladu s nimi.

8.3. Dozerá na hospodárenie Združenia.

8.4. Predkladá Zhromaždeniu voliteľov hodnotenie správy o činnosti Združenia, výsledkov hospodárenia a návrhu rozpočtu na kalendárny rok.

8.5. Predkladá stanoviská k návrhom uznesení Referenda.

8.6. Je oprávnená

 1. a) pozastaviť výkon uznesenia Rady maximálne do najbližšieho Zhromaždenia voliteľov,
 2. b) zvolať Zhromaždenie voliteľov.

8.7. V rámci Združenia rozhoduje ako prvostupňový orgán o výklade stanov,  sporoch, sťažnostiach na porušenie práv členov a návrhoch na vylúčenie.

8.8. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia fyzicky, telemostom alebo per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Komisia rozhoduje o veciach formou uznesení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Komisie.

IX. OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ V MENE ZDRUŽENIA

9.1. Štatutárnym orgánom Združenia sú Predseda združenia a Podpredseda združenia, ktorí konajú v mene Združenia samostatne.

9.2. Predseda a Podpredseda združenia konajú v súlade s cieľmi a poslaním Združenia a reprezentujú ho navonok.

X. SPÔSOB USTANOVENIA ORGÁNOV

10.1. Ak Zhromaždenie voliteľov neurčí inak, konajú sa voľby volených orgánov Združenia raz za kalendárny rok a zvoláva ich Rada uznesením. Pre ich vykonanie sa obdobne použijú ustanovenia o Zhromaždení voliteľov.

10.2. Termín pre registráciu kandidátov nesmie byť kratší ako 7 dní.

10.3. Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia písomne alebo elektronicky svoju kandidatúru Rade.

10.4. Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

10.5. Za členov voleného orgánu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ostatní podľa poradia sú náhradníci.

10.6. Ak viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, rozhoduje žreb.

10.7. Ak počas funkčného obdobia odstúpi alebo iným spôsobom stratí funkciu člen voleného orgánu Združenia, jeho funkciu začne vykonávať nasledujúci najvyššie umiestený náhradník na príslušnú funkciu.

10.8. Člen voleného orgánu Združenia stráca funkciu:

 1. a) zvolením člena namiesto neho,
 2. b) vzdaním sa funkcie – dňom doručenia písomného oznámenia,
 3. c) odvolaním z funkcie,
 4. d) stratou členstva v Združení,
 5. e) stratou spôsobilosti na právne úkony.

XI. HMOTNÉ ZABEZPEČENIE PLNENIA ÚLOH ZDRUŽENIA

11.1. Majetok Združenia môže byť použitý iba na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, dosahovanie cieľov Združenia a ak to napomáha napĺňaniu cieľov Združenia, môže Združenie podporovať aj aktivity iných organizácií a udeľovať štipendiá na podporu výskumnej činnosti.

XII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak člen združenia považuje úkon, rozhodnutie alebo uznesenie niektorého z jeho orgánov za odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od uskutočnenia sporného úkonu, rozhodnutia alebo uznesenia požiadať kontrolnú a rozhodcovskú komisiu o jeho preskúmanie a vyhlásenie za neplatné.

12.2. Ak stanovy alebo uznesenie Zhromaždenia neurčujú inak,

 1. a) na usporiadanie vzťahov pri konaní orgánov Združenia voči členom alebo iným orgánom Združenia sa primerane použijú ustanovenia Zákona o správnom konaní,
 2. b) oznamovacia povinnosť orgánu Združenia je splnená zverejnením na oficiálnej internetovej stránke Združenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *