Na švajčiarskom veľvyslanectve o priamej demokracii vo Švajčiarsku

Utorok, 08 December 2015 13:45, autor Iveta Kamenická

V Bratislave sa 3. decembra 2015 stretli členovia nášho občianskeho združenia so švajčiarskym veľvyslancom na Slovensku jeho Excelenciou Alexandrom Wittwerom.

Podujatie koordinoval člen OZPD Paul Pirovits. Za občianske združenie sa ho zúčastnili členovia Jozef Vaško, Iveta Kamenická a sympatizantka pani Marta Hrebíčková.

Veľvyslanec nás v úvode informoval o parlamentných voľbách, ktoré prebehli vo Švajčiarsku 18.októbra 2015. Spomenul, že Slovensko bude predsedať Rade Európy od júla 2015 na 6 mesiacov, čo je dôležité vzhľadom k súčasnej situácii v EÚ.

Paul Pirovits oboznámil veľvyslanca s cieľom nášho združenia a úsilím o presadenie väčšieho vplyvu občanov na vývoj verejných záležitostí, s pokusom vytvoriť brožúru o referendovom zákone, s uskutočnenou medzinárodnou konferenciou Danube rally 2014 a spoluprácou s DI. Taktiež spomenul aj význam celoeurópskej petície proti dohode TTIP, ktorú podporili slovenskí občania svojím podpisom splnením národného kvóra a zdieľali sme odkaz na Petíciu na oficiálnej stránke OZPD.

V priateľskej diskusii sme sa zamerali na praktické fungovanie priamej demokracie vo Švajčiarsku v porovnaní so zastupiteľskou demokraciou na Slovensku.

Pán Wittwer zdôraznil niektoré skutočnosti a to:

  • budovanie PD je dlhodobý proces (je naivné očakávať jej zavedenie v krátkom čase na Slovensku)
  • vysvetlil situáciu Švajčiarska vo vzťahu k EÚ, porovnal centralistické riadenie EÚ s riadením svojej krajiny, kde o všetkom rozhodujú ľudia zdola /obec – kantón – štát/
  • človek sa angažuje najprv v obci a až postupne sa môže svojou aktívnou prácou v prospech občanov vypracovať na politika – špecialistu na vyšších úrovniach, čo je dlhodobý proces, ktorý sa v praxi prejaví výraznou kvalitou rozhodovania; nikto nepadne ako politik s padákom z neba (čo sa žiaľ deje väčšinou u nás, viď voľby do NR SR)
  • vysvetlil nám na konkrétnych príkladoch ako prebieha zapájanie sa občanov do života a rozhodovania v rodinách, obci /stretávanie sa občanov na námestí, iniciatíva, referendá, voľby, hlasovanie/, zdôraznil nezávislosť súdnictva
  • bolo by potrebné zaviesť do občianskej náuky na školách myšlienky priamej demokracie, pretože tu sa začína proces iného zmýšľania človeka, od autority – podriadenosti k zvrchovanosti – osobnej slobode a zodpovednému rozhodovaniu
  • priblížil nám ich systém platenia daní (obecné, krajské – kantonálne, štátne), od ktorého je závislé ďalšie fungovanie švajčiarskej demokracie; štátne dane tvoria fixných 11% z celkových daní; obecné dane tvoria 59 až 87% podľa rozhodnutia obyvateľov obce a zvyšných 2 až 30% sú krajské, pričom každý kantón – kraj má dane podľa svojho rozhodnutia
  • zdôraznil nasledovné: Kto rozhoduje o peniazoch, má moc. Pre porovnanie: Ústava SR čl. 93 hovorí: (3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.
  • priblížil nám vážnu situáciu s prisťahovalectvom vo Švajčiarsku, kde za posledných 5 rokov každý rok prichádza asi 80 000 žiadateľov; v roku 2014 bolo referendum o tejto otázke, kde len tesným hlasovaním občania rozhodli v prospech referendovej otázky (50.3% Áno, 49.7% Nie); čo je v tejto záležitosti nové, viac tu: http://niesomdoma.eu/2015/10/svajciari-budu-opat-hlasovat-o-ohraniceni-imigracie/
  • terorizmus je vážnou hrozbou pre náš hodnotový systém, my na rozdiel od nich máme veľa slobôd a práv v každej oblasti života, prisťahovalci nemajú takmer žiadne, bojujú a zabíjajú vlastných ľudí, ale to je ich problém, nie náš a tým, že prídu do Európy sa tieto ich dlhodobé problémy nevyriešia – bezhraničná sloboda EÚ má svoje hranice
  • dnes sme nespokojní a chceme rôzne veci zmeniť čo sa týka demokracie, ale skutočné výzvy nastanú vtedy, keď nebudeme mať vodu, čistý vzduch, prírodu, poľnohospodársku pôdu…

Na otázku Paula Pirovitsa, či by nám pán veľvyslanec mohol odporučiť ďalší zdroj podrobnejších informácií o PD vo Švajčiarsku, kontaktné osoby, možných lektorov o priamej demokracii vo Švajčiarsku, pán veľvyslanec spomenul ako jeden z možných subjektov Inštitút pre federalizmus vo Freiburgu (Institut für Föderalismus in Freiburg), (federalizmus = zväz, spolok).

Inštitút je súčasťou univerzity a fakulty vedeckého práva a pracuje ako národne a medzinárodne uznávané a politicky nezávislé kompetenčné centrum pre otázky vedenia štátu. 30 rokov dodáva vedecké podklady pre úlohy, ktoré má štát plniť aj napriek konfliktom záujmov, ktorým je vystavený; štátne výdaje spravodlivo podľa potreby a hospodárne napĺňať, zaobchádzať pritom demokraticky, legitímne, berúc do úvahy spoločnosť aj zachovanie práv jedincov a menšín.

Uvedomili sme si, že na Slovensku sa usilujeme o zavedenie nástrojov priamej demokracie zhora (pokusy o sfunkčnenie referenda, medzinárodná konferencia, snaha presadiť sa v parlamente cez politickú stranu s týmto programom), a nie zdola postupne od ľudí na komunálnej úrovni.

Jeden zo zámerov stretnutia vypočuť si švajčiarsku prax o PD priamo z úst povolaného Švajčiara sa naplnil nad rámec očakávania. Vďaka pravdivým a jednoduchým informáciám, ktoré popisujú fungovanie mechanizmu PD bez predsudkov typických pre Slovensko a často prameniacich práve z nedostatku komplexných informácii, ešte viac všetkých prítomných podnietilo k myšlienke niečo obdobné uskutočniť pre slovenskú verejnosť, aby pochopila a uistila sa, že ide v skutočnosti, ak sa to robí správne o jednoduchú vec. Preto pán veľvyslanec A. Wittwer navrhol, že po parlamentných voľbách 2016 treba využiť medzi iným aj návštevu švajčiarskeho prezidenta na Slovensku v máji – júni 2016 tak, aby mohol prezident odprednášať o PD na nejakej slovenskej univerzite. To naznačuje sľubnú spoluprácu.

V závere nám pán veľvyslanec poprial veľa zdravia, síl a krásne Vianočné sviatky.

Autorka článku: Iveta Kamenická, spoluautori – ostatní zúčastnení členovia stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *