Stretnutie členov OZ Priama demokracia s jeho excelenciou, panom Alexandrom Wittwerom, švajčiarskym veľvyslancom na Slovensku

Logo Schweizer Wappen

TLAČOVÁ SPRÁVA Z PODUJATIA NA ŠVAJČIARSKOM VEĽVYSLANECTVE V BRATISLAVE DŇA 26. JÚNA 2014

 

Miesto konania: Švajčiarske veľvyslanectvo, Michalská 12, 811 01 Bratislava

Dátum konania: 26. júna 2014 (štvrtok) od 10:00 do 11:30

 

Prítomní:

 • Jeho Excelencia Alexander Wittwer, švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku
 • Florentin Weibel, stážista na švajčiarskom veľvyslanectve
 • Jozef Vaško, člen Rady OZ Priama demokracia
 • Paul Pirovits, člen Rady OZ Priama demokracia
 • Beata Novomeská, členka Rady OZ Priama demokracia
 • Stanislav Harvan, člen Kontrolnej a rozhodcovskej komisie OZ Priama demokracia
 • Vladimír Skokňa, člen OZ Priama demokracia

Jeho Excelencia pán Alexander Wittwer sa stretol so zástupcami občianskeho združenia Priama demokracia. Zástupcovia občianskeho združenia Priama demokracia si pripravili prezentáciu svojho združenia a doterajších aktivít. Rozprávali sa o zbere Petície za lepšie Slovensko a zmene zákona o referende. Dnes občania na Slovensku potrebujú vyzbierať aspoň 350 000 podpisov, aby mohlo byť referendum vyhlásené a musí sa zúčastniť vyše 50% oprávnených voličov, aby bolo referendum platné. Takisto spomenuli stretnutie s predchodcom pána Wittwera, pánom Christianom Fotschom a usporiadanie Medzinárodnej konferencie o priamej demokracii – The Danube Democracy Rally 2014  spolu s Democracy International – globálnou koalíciou za demokraciu. Pán veľvyslanec A. Wittwer láskavo poskytol aj materiály, ktoré sa spájajú s priamou demokraciou vo Švajčiarsku a prisľúbil možnú budúcu spoluprácu, napríklad pri organizovaní informačno-edukačných podujatí o skúsenostiach s priamou demokraciou vo Švajčiarsku.

PRESS RELEASE FROM EVENT AT SWISS EMBASSY IN BRATISLAVA, 26th JUNE 2014
MEETING WITH HIS EXCELLENCY, MR. ALEXANDER WITTWER, SWISS AMBASSADOR IN SLOVAKIA

Place of action: Swiss Embassy, Michalská 12, 811 01 Bratislava

Date of action: 26th June 2014 (Thursday) from 10:00 to 11:30

Present:

 • His Excellency Alexander Wittwer, Swiss Ambassador in Slovakia
 • Florentin Weibel, Intern at Swiss Embassy
 • Jozef Vaško, Member of Council, Civic Association Direct Democracy
 • Paul Pirovits, Member of Council, Civic Association Direct Democracy
 • Beata Novomeská, Member of Council, Civic Association Direct Democracy
 • Stanislav Harvan, Member of Control and Arbitration Commission, Civic Association Direct Democracy
 • Vladimír Skokňa, Member of Civic Association Direct Democracy

His Excellency Mr. Alexander Wittwer had a meeting with representatives of Civic Association Direct Democracy. They prepared presentation of their civic association and its up to the present activities. They talked together about collecting of signatures under Petition for Better Slovakia and changing the law about referendum. Nowadays citizens need to collect at least 350 000 signatures to declare a referendum and more than 50% of eligible voters has to take part to be valid. They also mentioned the meeting with H.E. Mr. Christian Fotsch, Mr. Wittwer’s predecessor and organization of International Conference about Direct Democracy – The Danube Democracy Rally 2014 together with Democracy International – the global coalition for democracy. H.E. Mr. Wittwer also kindly provided with materials which are connected with direct democracy in Switzerland and promised possible future cooperation for example at organizing of informative-educational events about experience with direct democracy in Switzerland.

Posledná úprava Utorok, 08 December 2015 22:25

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *