TLAČOVÁ SPRÁVA OZ PRIAMA DEMOKRACIA ZO DŇA 22. JÚNA 2014

Na deň 14. júna 2014 zvolala Rada Zhromaždenie voliteľov, ktoré je najvyšším orgánom občianskeho združenia a zároveň po roku prebehli nové voľby do Rady a bola po prvýkrát zvolená aj Kontrolná a rozhodcovská komisia. Zhromaždenie voliteľov hlasovalo za zmenu počtu členov Rady z 9 na 5, keďže občianske združenie nemá až toľko členov. Do Rady boli zvolení nasledovní členovia: Jozef Bielik, Jozef Vaško, Paul Pirovits, Beata Novomeská a Marián Zahradník. Do Kontrolnej a rozhodcovskej komisie boli zvolení členovia: Peter Horák, Vladimír Ješko a Stanislav Harvan.

Prílohy:

Logo OZPD navrh.jpg

    Na Zhromaždení voliteľov bola prednesená aj správa o doterajšej činnosti združenia, správa o hospodárení združenia, bolo odhlasované logo občianskeho združenia a boli prednesené návrhy na budúce pracovné aktivity.

Pracovné aktivity na najbližšie obdobie: 

  1. Vypracovať návrh zmluvy medzi kandidátmi na komunálnych poslancov a občanmi, v ktorom sa zaviažu, že budú hlasovať podľa potrieb a požiadaviek občanov.

  2. Valné zhromaždenie odsúhlasilo činnosti pracovnej skupiny vytvorenej z členov, sympatizantov a kolégia, na vytvorenie petičného a referendového zákona OZ PD vo forme brožúry, ako oficiálneho dokumentu OZ PD pre informovanie a jednanie s občiankami a občanmi, odbornou verejnosťou, inštitúciami, politikmi a médiami, s cieľom sfunkčnenia referenda, buď cez parlament alebo referendum a následnej podpory pri jeho každodennom používaní občanmi.

  3. Pokračovať v činnosti redakčnej rady. Aktualizovať web stránku o.z..

  4. Organizovať pravidelne verejne stretnutia (raz mesačne) sympatizantov Priamej demokracie, napríklad aj vo forme dialógov: (http://www.latvomy.info/dialogynaolympe )

  5. Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude spolupracovať s Argentínou na tému participatívna demokracia a aj na iné témy.

  6. Informácie o možnosti získať projektový grant na medzinárodný projekt od Európskej únie do 1.9. 2014 – projektový grant, táto možnosť sa opakuje aj budúci rok, termín uzávierky je do 1.3. 2015. Možnosť získať prevádzkový grant od EÚ do 1.10. 2017. Podmienkou sú minimálne 4 roky existencie neziskovej organizácie a musí pôsobiť aspoň v 12-tich krajinách Európskej únie. Je pre organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni. Rámcová zmluva je na 4 roky.

  7. Zorganizovať podujatie k 200. výročiu narodenia Moritza Rittinghausena (10.11. 1814), teoretika priamej demokracie. http://sk.wikipedia.org/wiki/Moritz_Rittinghausen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *