Stav miestnych, krajských a celoštátnych referend na Slovensku

 

Celkový prehľad o stave referenda ako nástroja (priamej) demokracie na Slovensku za posledných 23 rokov by sa dal vyjadriť skóre 26 : 0 : 1 – počet platných referend miestnych : VÚC : celoštátnych. Je to hrozivý stav, alebo je všetko v poriadku?

Základom všetkých ľudských slobôd je možnosť voľby. S možnosťou slobodne voliť sa rozhodujeme medzi niečím, čo je schopnosť slobodne jednať sám za seba, týmto sme sprevádzaný od narodenia pri každom našom životnom kroku po celý náš život v rodine, obci, meste, kraji, krajine, krajinách, kde ako obyvatelia žijeme v  spoločenstvách ako právoplatný spoludediči, spoluvlastníci a správcovia jej bohatstva priamo, alebo zvolenými zástupcami podľa uzavretej spoločenskej zmluvy a zákonov so zachovaním vôli a slobody obyvateľa suveréna.

Čo je teda referendum? Referendum je možnosť jedinca slobodne voliť, rozhodovať sa medzi niečím a slobodne jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhý, pričom súčet väčšiny hlasov jedincov v referende vytvorí výsledok za či proti spoločenskej hlasovacej otázke v referende.

Akékoľvek obmedzenia vložené do inštitútu referenda ho robia okamžite nefunkčným, čoho dôkazom sú nasledovné skutočnosti; od roku 1993 do 2015 prebehli na miestnej úrovni podľa uverejnených údajov na internete 62 z toho 24 platných. Krajské referenda počet; žiadne! Celoštátne 8 z toho 1 platné. Správa o stave referend znie; referenda sú nefunkčné. Riešenie? Zrušenie kvóra účasti a podstatné zníženie podpisov pod petíciu potrebných na jeho vyvolanie.

Miestne referenda v rokoch 1993-2016

Počet obci: 2927

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 30% (do roku 2001 – 20%) z počtu oprávnených voličov.

Požadované kvórum účasti voličov: 50% + 1 volič

Počet uskutočnených referend = 65*

Počet platných referend= 24*

Priemerná účasť: 34%

Prehľad o jednotlivých miestnych referendách nájdete tu.

*nakoľko zákon neukladá zastupiteľstvu nahlásiť výsledky miestnych a krajských referend štatistickému úradu, dostupným zdrojom informácii výsledkov referend sa stala tlač a zápisnice zastupiteľstiev uverejnených na internete. V prípade vedomosti o ďalších tu nezverejnených referend s relevantnými údajmi prosím zašlite na: paul.pirovits@gmail.com

Krajské (VÚC) referendá v rokoch 1993-2015

Počet referend: 0.

Počet platných referend: 0.

Počet krajov: 8

Priemerná účasť: 0%

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 30% (do roku 2001 20%) z počtu oprávnených voličov.

Požadované kvórum účasti voličov: 50%+1 volič

Občania Trnavského kraja s najmenším počtom oprávnených voličov 462 878 potrebujú vyzbierať 140 000 podpisov.

Občania Prešovského kraj s najväčším počtom oprávnených voličov 625 467 potrebujú vyzbierať  190 000 podpisov.

Slovensko s počtom oprávnených voličov 4 411 529 potrebuje k vyhláseniu  celoštátneho referenda 350 000 podpisov čo je 8% voličov.

Celoštátne referenda v rokoch 1993-2015

Počet referend: 8.

Počet platných referend: 1.

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 350 000

Počet oprávnených voličov (v roku 2015): 4 411 529

Požadované kvórum účasti voličov : 50%+1 volič

Priemerná účasť: 28%

 

Dejiny ľudstva až do dnešných dní nám obyvateľkám a obyvateľom však ukazujú neustáli kolobeh zvrátenia moci, zneužívanie postavenia zástupcov ich svojvoľným odoberaním možnosti slobodne voliť, rozhodovať a jednať sám za seba, čo vedie k zániku všetkých slobody, zániku suveréna obyvateľa a tým možnosti spoluúčasti a spolurozhodovania na správe veci verejných v obciach, krajoch krajine, zväzku štátov, čo je priama skratka k diktatúre a tyranie zástupcov voči obyvateľom a ich prepadnutiu do pasce bezbrehej moci, korupcii a beztrestnosti. Zo zástupcu seba čestnejšieho, ktorý neumožňuje túto plnosť možnosti slobodnej voľby obyvateľkám a obyvateľom, sa stáva diktátor, diktuje im svoju vôľu. Obyvatelia boli ochotní položiť aj svoj život za vydobytie slobody a tak došlo ku kolobehu neustálych revolúcii a vojen.

Výrazným medzníkom zvratu v prospech slobody voľby priniesla pre ľudstvo Francúzska revolúcia, prehlásením o ľudských právach a slobodách zadefinovala moc občana v spoločnosti ako suveréna voči zástupcovi. Občanom sa znovuzriadená sloboda rozhodovania (referendum) ako nástroja vlády ľudu (demokracia) nepodarila ukotviť v takej podobe do ústavy, aby moc občanov nikdy viac neprepadla do rúk ďalších diktátorov. Napriek tomu mala obrovský vplyv v dejinách až do súčasnosti – začali sa budovať spoločnosti s vládou ľudu a jej nástrojmi.

Po 40 rokoch totalitného režimu, odopieraním základných ľudských práv a slobôd diktátormi si aj obyvatelia Slovenska v revolučnom novembri 1989 vyštrngali kľúčmi na verejných zhromaždeniach, paradoxne jeden z nástrojov priamej demokracii, zvrátenie moci z diktatúry zástupcu k slobodám a demokracii (vlády ľudu).

Ale obyvatelia si čoskoro medzi iným so sklamaním uvedomili, že okrem dňa volieb zástupcov každé 4 roky, skutočnú moc v každodennom živote majú opäť zástupcovia. Kde treba hľadať príčina zvrátenia moci?

Pri osamostatnení Slovenska v roku 1993 si nechali občianky a občania zadefinovať zástupcami svoju moc a vôľu, slobodu, demokraciu a suverenitu do spoločenskej zmluvy – ústavy, v čl. 2 kde čítame;

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Podrobnejšie povedané:

Štátna moc pochádza od občanov (=demokracia=vláda ľudu, teda nie od zástupcov), ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov (=zastupiteľská demokracia) alebo priamo (=priama demokracia) slobodným priamym rozhodovaním v referende.

Ak skúmame a hľadáme príčinu zvrátenia moci, nájdeme ju až v spojitosti s inými zákonmi:

Štátna moc pochádza od občanov (=demokracia=vláda ľudu), ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov zvolených vo voľbách v obci, kraji, krajine v EÚ, so zachovaním slobody rozhodovania jednotlivca, neobmedzenou platnosťou hlasovania, dokonca aj za účasti 1 oprávneného voliča (zastupiteľská demokracia) alebo priamo rozhodovaním v referende (hovoríme o priamej demokracie) avšak s odobratím slobody rozhodovania jednotlivca a zánikom platnosti aj cca. 2,2 mil. hlasov oprávnených voličov, pokiaľ sa ho nezúčastní viac ako 50%.

Ešte raz, štátna moc pochádza od občanov (=vlády ľudu=demokracie) je neobmedzená len v prípade volieb svojich zástupcov, stačí účasť na hlasovaní 1 voliča k jej platnosti ! Na druhej strane pri hlasovaní v referende nestačí ani účasť 2,2 mil. voličov k jeho platnosti a štátna moc pochádzajúca od občanov zaniká ! Od roku 1993 v znení ústavy i dennej reality raz stačí pri hlasovaní 1 hlas občana k uchovaniu moci občanov, raz pri menej ako 2,2 mil. hlasov jednotlivých občanov, hlasy jedincov, platnosť hlasovania a moc občanov zaniká! Hlavná príčina sa našla. Riešenie je jednoduché; sfunkčniť referendum.

Nefunkčné referendum je najväčším dlhom a nenaplnením vôle obyvateľov, občanov žiadajúcich zabezpečiť plnosť slobôd na protestných občianskych zhromaždeniach v novembrovej revolúcie 1989 pri zvrate moci z rúk zástupcov do rúk obyvateľov a zdôraznené na mohutných protestoch na jar roku 2012.

Riešením je funkčné referendum bez akýchkoľvek zákonných prekážok zaručujúce každému obyvateľovi možnosť slobodne voliť, rozhodovať sa medzi niečím a slobodne jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhý, pričom súčet väčšiny hlasov jedincov v referende vytvorí výsledok za či proti spoločenskej hlasovacej otázke v referende. Niečo sa v tom robí, ale bez masívnej podpory občianok a občanov  aliancie občianskych organizácii to tak rýchlo nepôjde, viac: http://www.peticiazalepsieslovensko.sk/

Stav kráľovnej slobôd, možnosti plnosti voľby umožňujúcej slobodne rozhodovať a jednať sám za seba v živote spoločnosti bije na poplach obyvateľkám a obyvateľom s veľkou výzvou vyrovnať 26 ročný dlh; sfunkčnenia referenda a tým vlády ľudu – suveréna občana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *