Občianska rada (panel) vo Švajčiarsku

125 rokov a potom? Občianske rady pre obnovenie priamej demokracie

Preložila: Veronika Frölich, 15.2.2017 z originálu: https://www.letemps.ch/opinions/2017/01/18/125-ans-apres-comites-citoyens-innover-democratie-directe

Alice el- Wakil Quincerot, doktorandka „teórie politiky“ má za to, že je možné obnoviť spôsob v zmysle ktorého sa  voliči rozhodnú za určitú iniciatívu a budú nasledovať príklad skupín občanov v americkom štáte Oregon.

Zatiaľ čo začína 126–ty rok práva helvétskej ľudovej iniciatívy jej legitímnosť vyvoláva naďalej intenzívne diskusie. Odsudzuje sa, okrem iného, že švajčiarsky občania nepristupujú k svojim rozhodnutiam náležitým spôsobom, inak povedané založeným na solídnych argumentoch a vážne zvažujúc pre a proti pri hlasovaní o predkladaných návrhoch.

Základné riešenia k náprave tejto situáciu už dlho oscilujú medzi dvoma možnosťami: bude treba buď znovu sprístupniť výkladovú brožúru Federálnej rady alebo vytvoriť video spoty lepšie vysvetľujúce hlasovacie problémy čo najväčšiemu publiku, čím vzrastie počet podpisov potrebných na začatie iniciatívy s cieľom prehĺbiť debaty na jednotlivé témy a eliminovať ich kvantitu.

Tieto riešenia majú spoločný menovateľ v tom, že sa uspokojujú s úpravou určitých aspektov procesu iniciatívy, ktoré už teraz tvoria súčasť nášho politického systému a predpokladajú, že výlučne politické elity sú schopné informovať občanov o iniciatívach. Ak má byť však cieľom zlepšiť kvalitu ich úvah predchádzajúcich voľbe, takýto prístup musíme je nepostačujúci.

Vtiahnuť občanov pred hlasovaním

V americkom štáte Oregon, inovačný proces „Ohodnocovania iniciatívy občanmi“ (Citizens´Initiative Rewiew) sprevádza od roku 2010 ľudové hlasovania. Tento spôsob umožňuje skupine 20 až 24 občanov vybraných s cieľom spojiť sa pred určitými hlasovaniami o iniciatívach aby prešetrili počas 5 dní návrh zákona. Spôsob výberu a nahrádzania členov zabezpečuje, že v rámci skupiny sú zastúpené rôzne zložky spoločnosti a rôzne regióny štátu.

Prvé štyri dni zúčastnení počúvajú svedkov, prívržencov, odporcov iniciatívy, ako aj expertov a rokujú všetci spolu alebo v malých skupinách. Posledný deň zoštylizujú spoločnú správu o rozsahu jednej strany obsahujúcu tri prvky: dôležité informácie v zmysle všeobecnej zhody na úrovni všetkých účastníkov, najpresvedčivejšie argumenty za a proti iniciatíve a pomer členov skupiny za a proti iniciatíve. Táto správa sa publikuje vo výkladovej brožúre, ktorá sa distribuuje všetkým občanom.

Demokratická inovácia

Takáto demokratická inovácia povzbudzuje občanov aktívne vytvárať svoje stanovisko/názor vďaka skutočnosti, že to nie sú už len výhradne elity, ktoré informujú voličov ohľadom iniciatív ale tiež občania sami. Pre voličov je záznam prostriedkom ľahkého prístupu k argumentom, ktoré umožnia ostatným občanom bez konkrétnych politických cieľov rozhodnúť sa v kontexte privilegovaných informácií. Účastníci (tohto procesu) oceňujú túto možnosť pomôcť svojim spoluobčanom a naučiť ich viac ohľadom určitej politickej otázky a ohľadom spôsobu ako naň nahliadať a debatovať o ňom.

Z dlhodobého hľadiska môžeme dúfať, že si členovia rozpustenej skupiny pred hlasovaním zachovajú podobný spôsob myslenia – pričom vyžrebovanie budúcich účastníkov umožňuje zapojenie čoraz väčšieho počtu ľudí do tohto procesu.

Občania ako aktéri

Postup „hodnotenia iniciatívy občanmi“ by sa mal samozrejme prispôsobiť špecifikám švajčiarskeho politického kontextu, aby sa tam mohol implementovať. Ale je príkladom toho, ako je možné inovovať v priamej demokracii.

Bez spochybňovania základnej práce politických strán a orgánov v oblasti štruktúrovania politiky a šírenia informácií by bolo konštruktívne uvažovať o nových spôsoboch zapojenia občanov ako aktérov do procesov reflexie politických otázok. A to prostredníctvom charakteristiky priamej demokracie, ktorá sa vo Švajčiarsku málo využíva: diskusia medzi občanmi.

vi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *